28.04.2017 - CONCURS ASISTENT DE CERCETARE STIINTIFICA STAGIAR/ CERCETATOR STIINTIFIC

Generale / 22.03.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IBPC “N.SIMIONESCU” cu sediul in str. B.P.Hasdeu nr.8, sector 5, Bucuresti, scoate la concurs urmatorul post, norma intreaga, in cadrul proiectului POC “Terapii tintite pentru boala valvei aortice in diabet THERAVALDIS”, ID: P_37_298:

un post de asistent de cercetare stiintifica stagiar/ cercetator stiintific, corespunzator doctorand/ postdoctorand

 

Conditii generale

Candidatul:

a) are cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu.

 

Cerintele postului:

- studii superioare: biologie, chimie, biochimie, medicina umana/ veterinara, fizica, biofizica, biotehnologie,

- pentru postul de cercetator stiintific: sa aiba activitate de cercetare-dezvoltare in specialitate sau in invatamantul superior de cel putin 2 ani sau de cel putin 4 ani in alte activitati,

- constituie un avantaj experienta in cel putin una din tehnicile: biochimie, citometrie de flux, imunofluorescenta, culturi de celule, biologie moleculara.

 

Atributiile postului:

- Insusirea tehnicilor: citometrie de flux, studii pe celule in co-cultură 3D, microscopie confocala, real time-qPCR;

- Executa experimentele ce ii sunt repartizate in cadrul proiectului si raspunde de corectitudinea rezultatelor;

- Raspunde de lucrarile ce-i revin in cadrul activitatilor de cercetare din proiect si de calitatea lor stiintifica;

- Participa la intalnirile cu grupurile de lucru implicate in proiect, la congrese stiintifice.

 

Acte necesare pentru intocmirea dosarului de concurs:

- cerere de inscriere adresata Directorului Institutului,

curriculum vitae,

- cópia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca,

- cópia actului de identitate,

- cópii diploma bacalaureat, diploma de licenta, foaie matricola si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari,

- cópie a diplomei de doctor, precum si a altor diplome sau titluri stiintifice,

- cazierul judiciar,

- adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatatecorespunzatoare, in original.

 

Candidatii vor depune toate actele de inscriere la Biroul Resurse Umane.

 

Tematica:
- Membrana celulara: structura, functii si metode de investigare
- Proteine: structura, functii si metode de investigare

Bibliografie: 
Bruce Alberts et al, Molecular Biology of the cell, Garland Science, 2007, (cartea poate fi accesata gratuit de pe internet).

 

Concursul se va desfasura in data de 28.04.2017, ora 10.00 la sediul Institutului si va consta intr-o proba scrisa si o proba orala.

 

Dosarele de concurs se primesc pana la data de 21.04.2017, ora 14.00, la compartimentul Resurse Umane, IBPC “N. Simionescu”.

 

Relatii suplimentare se pot obtine la adresa de email: ileana.manduteanu@icbp.ro.

powered by iceixWEB