31.05.2017 - CONCURS CERCETATOR STIINTIFIC III

Generale / 26.04.2017

I.B.P.C.”N.SIMIONESCU” cu sediul în str. B.P.Haşdeu nr.8, sector 5, Bucureşti organizează concurs de promovare pe 2 posturi vacante de:

 

Cercetător ştiinţific III

 

Condiţii generale:

Candidatul:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu.

 

Condiţii specifice:

- Absolvent Facultate: Biologie, Chimie, Biochimie, Medicină Umană/ Veterinară, Fizică,

- Vechime ȋn activitatea de cercetare - dezvoltare de cel puţin 6 ani sau 4 ani ȋn cazul candidaţilor care deţin titlul de doctor.

 

Candidaţii vor depune toate actele de ȋnscriere la Biroul Resurse Umane.

Acte necesare pentru ȋntocmirea dosarului de concurs:

a)cerere de ȋnscriere adresată Directorului Institutului,

b)curriculum vitae,

c)cópie legalizată a carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea ȋn muncă,

d)cópii diplomă bacalaureat, diplomă de licenţă însoţitǎ de foaia matricolǎ şi ale altor acte care atestǎ efectuarea unor specializǎri,

e)cópie de pe diploma de doctor ȋn ramura de ştiinţă corespunzătoare, precum şi de pe alte diplome sau titluri ştiinţifice sau academice,

f) lista lucrărilor publicate, ȋnsoţită de un exemplar din cel puţin 5 lucrări reprezentative,

g) cazierul judiciar,

h) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzatoare, în original.

 


Concursul se va desfăşura în data de 31.05.2017, ora 10.00, la sediul Institutului şi va consta ȋntr-o probă scrisă şi una orală.

Dosarele de concurs se primesc până la data de  26.05.2017, ora 15.00, la compartimentul Resurse Umane.

 

 

TEMATICA

A.Subiect I

1. Biosinteza lipidelor si lipoproteinelor.

2. Biosinteza proteinelor.

3. Codul genetic si reglarea expresiei genice. Recombinare, transpozitie, clonare.

4. Replicarea, transcriptia, translatia materialului genetic.

5. Enzimele: structura, functii, mecanisme catalitice enzima-substrat, substrate in sisteme biologice, cofactori, izoenzime, enzime alosterice, exemple, metode enzimatice folosite in biologie.

6. Matricea extracelulara: compozitie chimica (procolagenul, colagenele, elastina, glicozaminoglicanii, proteoglicanii) si functii.

7. Jonctiuni intercelulare: tipuri, structura, molecule componente, rol.

 

B.Subiect II

Prezentarea proiectului de cercetare.

 

BIBLIOGRAFIE

  1. Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian Lewis, Martin Raff, Keith Roberts, and Peter Walter. Molecular Biology of the Cell. 4th Edition, Garland Science (biblioteca)
  2. H.Lodish, D.Baltimore, A.Berk, S.Lawrence Zipursky, P.Matsudaria, J.Darnell. Molecular Cell Biology. Fifth Edition, Scientific American Books, 2004 (poate fi descarcat free on-line)
  3. T.M.Devlin. Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations. Seventh Edition, 2010, Wiley­Liss, Inc (poate fi descarcat free on-line)
  4. M. Green, J. Sambrook. Molecular Cloning, a laboratory manual. Forth Edition, Cold Spring Harbor Laboratory Press, 2012 (poate fi descarcat free on-line)

 

  

 

 

 

 

 

 

powered by iceixWEB