20.07.2017 - CONCURS SEF BIROU CONTABILITATE GRADUL II

Generale / 28.06.2017

I.B.P.C.”N.SIMIONESCU” cu sediul in str. B.P.Hasdeu nr. 8, sector 5, Bucuresti organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant de:

 

  • sef birou contabilitate, gradul II.

 

Conditii generale

Candidatul:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu.

 

Conditii specifice

- studii superioare economice de lunga durata sau studii economice tip Bologna finalizate cu studii de master in specialitate,

- experienta in specialitate, minimum 5 ani,

- experienta minimum 3 ani in contabilitatea institutiilor publice.

 

Aptitudini necesare

- Capacitate de organizare, planificare şi conducere,

- Capacitatea de a rezolva eficient problemele,

- Capacitatea de asumare a responsabilităţilor,

- Capacitatea de a gestiona eficient resursele alocate,

- Integritate morală şi etică profesională.

 

Candidatii vor depune toate actele de inscriere la Biroul Resurse Umane.

 

Dosarul de concurs va contine:

  1. cerere de inscriere adresata Directorului Institutului,

  2. curriculum vitae, datat si semnat pe fiecare pagina,

  3. copia carnetului de munca, sau dupa caz o adeverinta care sa ateste vechimea in munca,

  4. copia actului de identitate,

  5. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari,

  6. cazierul judiciar,

  7. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, in original.

 

 

Concursul se va desfasura conform calendarului urmator: 

 

28.06.2017

Publicarea anuntului

28.06.2017-12.07.2017 ora 16.00

Depunerea dosarelor de concurs

13.07.2017

Selectia dosarelor

13.07.2017

Afisarea rezultatelor selectiei dosarelor

14.07.2017

Depunerea contestatiilor

14.07.2017

Afisarea rezultatelor solutionarii contestatiilor

20.07.2017 ora 10.00

Sustinerea probei scrise

21.07.2017

Afisare rezultate proba scrisa

24.07.2017

Depunere contestatii proba scrisa

24.07.2017

Afisarea rezultatelor solutionarii contestatiilor

25.07.2017 ora 10.00

Sustinere interviu

25.07.2017

Afisare rezultate interviu

26.07.2017

Depunere contestatii interviu

26.07.2017

Afisarea rezultatelor solutionarii contestatiilor

27.07.2017

Afisare rezultate finale

 

Dosarele de concurs se primesc pana la data de 12.07.2017, ora 16.00, la compartimentul Resurse Umane.

 

 

 

BIBLIOGRAFIE

 

1. Legea nr.500 din 11 iulie 2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

2. Legea contabilitatii nr. 82/1991, cu modificarile si completarile ulterioare.

3. Ordinul ministrului finatelor publice nr.1792 din 24 decembrie 2002 privind aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale.

4. Ordinul ministrului finantelor publice nr.2021/17.12.2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contablitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicarea a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.1917/2005.

5. Hotararea Guvernului nr.1860/2006 privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului, cu modificarile si completarile ulterioare.

6. Hotararea Guvernului nr.518/1995 privind drepturile si obligatiile personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar,cu modificarile si completarile ulterioare.

7. Ordinul ministrului finantelor publice nr.2861/2009 pentru aprobarea Nrmelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.

8. Ordonanta de Urgenta nr.75 din 27 noiembrie 2012, pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea,constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora.

9. Ordonanta de urgenta nr.66/30.06.2011, privind prevenirea constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora.

10. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiara a a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru Obiectivul Convergenta, cu modificarile si completarile ulterioare.

11. Hotarare nr.218/23.03.2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr.64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru Obiectivul de Convergenta.

12. Hotararea Guvernului nr.79/2003 privind infiintarea pe langa Academia Romana si unitatile din subordinea sa a unor activitati finantate integral din venituri proprii.

13. Legea nr.752/2001 privind organizarea si functionarea Academiei Romane.

 

 


 

  

REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR DE INSCRIERE

Afisat azi 13.07.2017, ora 12.00, la sediul din str. B.P.Hasdeu nr.8, sector 5.

            

Nr.crt

Numele si prenumele

Rezultatul selectarii dosarelor

Observatii

1.

Barba  Anca

RESPINS

Nu indeplineste conditiile specifice

2.

Tutunaru Maria

ADMIS

                -

 

Se pot depune contestatii in termen de o zi lucratoare de la data afisarii rezultatelor selectiei dosarelor.

Candidatii declarati admisi se pot prezenta pentru sustinerea probei scrise in data de 20.07.2017, ora 10.00, la sediul Institutului.


 

 

REZULTATUL PROBEI SCRISE

 

 

Afisat astazi 21.07.2017, ora 10.30, la sediul din str. B.P.Hasdeu nr.8, sector 5. 

 

Nr.crt

Numele si prenumele

Punctaj

1.

Tutunaru Maria

83

 


 

 

REZULTATUL PROBEI INTERVIU

 

Afisat astazi 25.07.2017, ora 14.00 la sediul din str.B.P.Hasdeu nr.8, sector 5. 

 

Nr.crt

Numele si prenumele

Punctaj

1.

Tutunaru Maria

100

 


 

 

 

REZULTATUL FINAL

 

Afisat astazi 27.07.2017 la sediul din str.B.P.Hasdeu nr.8, sector 5.

            

Nr.crt

Numele si prenumele

Punctaj

1.

Tutunaru Maria

91.5

 

 

 

 

 

 

powered by iceixWEB