12.12.2017 - CONCURS MUNCITOR CALIFICAT I SI ASISTENT I

Generale / 23.11.2017

I.B.P.C.”N.SIMIONESCU” cu sediul in str. B.P.Hasdeu nr.8, sector 5, Bucuresti scoate la concurs urmatoarele posturi temporar vacante:

- 1 post muncitor calificat I (lacatus mecanic de intretinere)

- 1 post asistent I (secretara)

 

Condiţii generale

Candidatul:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu.

 

Cerinte post muncitor calificat I:

 • 10 clase si curs de calificare profesionala/ scoala profesionala,
 • vechime minimum 5 ani,
 • notiuni de sudura electrica.

 

Cerinte post asistent I:

 • vechime minimum 4 ani,

 • cunostinte operare PC.

 

Candidatii vor depune toate actele de inscriere la Biroul Resurse Umane.

 

Acte necesare pentru intocmirea dosarului de concurs:

 • cerere de inscriere adresata Directorului Institutului,
 • curriculum vitae,
 • cópia actului de identitate,
 • cópia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca,
 • cópiile documentelor care atesta nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, cópiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice,
 • cazierul judiciar,
 • adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, in original.

 

Concursul se va desfasura conform calendarului urmator:

 

-12.12.2017 ora 10.00 - proba scrisa/practica

-14.12.2017 ora 10.00 - interviu

 

Dosarele de concurs se primesc pana la data de 04.12.2017, ora 16.00, la compartimentul Resurse Umane.

 

Relatii suplimentare se pot obtine zilnic intre orele 11-14 la telefonul 0213194518.

 

 

 

BIBLIOGRAFIE

la concursul organizat pentru ocuparea postului de asistent I (secretara)

1. Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu completările şi modificările ulterioare.

2. H.G.R. nr. 123/2002, privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001. 

3. Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.

 

 

 

BIBLIOGRAFIE

pentru ocuparea postului de muncitor calificat I (lacatus mecanic)

1. Legea nr. 319/14.07.2006 a securitatii si sanatatii in munca, cap. 4 - Obligatiile lucratorilor art 22 si 23. 

2. Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice: cap 2- Norme generale de conduita profesionala a personalului contractual.

powered by iceixWEB