07.03.2019 - CONCURS ASISTENT DE CERCETARE STIINTIFICA STAGIAR/ CERCETATOR STIINTIFIC

Generale / 04.02.2019

  

IBPC “N.SIMIONESCU” cu sediul in str. B.P.Hasdeu nr.8, sector 5, Bucuresti, scoate la concurs urmatoarul post vacant, norma intreaga, in cadrul proiectului POC Terapii tintite pentru boala valvei aortice in diabet THERAVALDIS”, ID: P_37_298.

 

- 1 post de asistent de cercetare stiintifica stagiar/ cercetator stiintific, corespunzator pozitiei de doctorand/ postdoctorand

 

 

Conditii generale:

Candidatul

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

 

Cerintele postului:

- studii superioare: biologie, chimie, biochimie, medicina umana/ veterinara, fizica, biofizica, biotehnologie,

- activitate de cercetare - dezvoltare in specialitate sau in invatamantul superior de cel putin 2 ani sau de cel putin 4 ani in alte activitati,

- constituie un avantaj experienta in cel putin una din tehnicile: biochimie, citometrie de flux, imunofluorescenta, culturi de celule, biologie moleculara.

 

 

Atributiile postului:

- Executa experimente in vivo pe soareci, tehnica Real-time PCR, teste ELISA, microscopie, culturi de celule, dezvoltarea de modele valvulare 3D, tehnici de biochimie, colorarea imuno - histochimica, citometrie de flux, studii pe celule in co-cultură 3D, manipulare si analiza datelor de gene array; manipulare de software: corelatii analiza statistica.

- Executa experimentele ce ii sunt repartizate in cadrul proiectului si raspunde de corectitudinea rezultatelor

- Raspunde de lucrarile ce-i revin in cadrul activitatilor de cercetare din proiect si de calitatea lor stiintifica

- Participa la intalnirile cu grupurile de lucru implicate in proiect, la congrese stiintifice.

 

 

Acte necesare pentru intocmirea dosarului de concurs:

- cerere de inscriere adresata Directorului Institutului,

- curriculum vitae, semnat,

- copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca,

- copia actului de identitate,

- copii ale diplomei de bacalaureat, diplomei de licenta, foii matricole si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari,

- copie a diplomei de doctor precum si de pe alte diplome sau titluri stiintifice,

- cazierul judiciar,

- adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, in original.

 

 

Concursul se va desfasura in data de 7.03.2019, ora 10.00, la sediul Institutului si va consta intr-o proba scrisa si un interviu.

 

 

Dosarele de concurs se primesc pana la data de 05.03.2019, ora 16.00, la compartimentul Resurse Umane, IBPC “N. Simionescu”.

 

 

Relatii suplimentare se pot obtine la adresa de email: ileana.manduteanu@icbp.ro.

 

TEMATICA PENTRU CONCURS
1. Mecanisme genetice de baza (ADN, replicare ADN, controlul expresiei genice).
2. Nucleul celular (ADN cromozomial si impachetare, structura cromozomilor).
3. Membrana celulara: structura, functie, metode de investigare.
4. Proteine: structura, functie, metode de investigare.BIBLIOGRAFIE

Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian Lewis, David Morgan, Martin Raff, Keith Roberts, Peter Walter. Molecular biology of the cell. Garland Science, 2007 (cartea poate fi accesata gratuit de pe internet).

powered by iceixWEB