20.03.2019 - CONCURS ASISTENT DE CERCETARE STIINTIFICA STAGIAR NORMA PARTIALA

Generale / 14.02.2019

I.B.P.C.”N.SIMIONESCU” cu sediul in str. B.P.Hasdeu nr.8, sector 5, Bucuresti scoate la concurs 1 post vacant de asistent de cercetare stiintifica stagiar, norma partiala, 4 ore/ zi, in cadrul proiectului TE 3/2018 „Contributia celulelor stromale mezenchimale in procesul de reepitelizare a culturilor cutanate biomimetice prin intermediul potentialului de diferentiere si a factorilor paracrini secretati” (ProSkin).

 

Conditii generale:

Candidatul

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Cerintele postului:

- studii superioare: Biologie, Biochimie, Chimie, Inginerie medicala,

- cunoasterea limbii engleze, cel putin nivel mediu.

 

Acte necesare pentru intocmirea dosarului de concurs:

  • cerere de inscriere adresata Directorului Institutului,

  • curriculum vitae, semnat de candidat, model Europass,

  • copia actului de identitate,

  • copii ale diplomei de bacalaureat si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari,

  • cazierul judiciar,

  • adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatatecorespunzatoare, in original.

 

 

Concursul se va desfasura in data de 20.03.2019, ora 10.00 la sediul Institutului si va consta intr-o proba scrisa si interviu.

 

Dosarele de concurs se primesc pana la data de 15.03.2019, ora 16.00, la compartimentul Resurse Umane.

 

Relatii suplimentare si bibliografia se pot obtine zilnic intre orele 11-14 la telefon 021.3194518 sau 021.3194524, sau la sediul Institutului – ec. Balaceanu Elena si pe site-ul www.icbp.ro.

 

 

BIBLIOGRAFIE

 

  1. Cell Culture Basics Handbook - https://www.vanderbilt.edu/viibre/CellCultureBasicsEU.pdf

  2. Intretinerea culturilor celulare in laborator - Tehnici uzuale si conditii de cultura –

http://www.umfiasi.ro/masterate/Suporturi%20de%20curs/Facultatea%20de%20Bioinginerie/Culturi%20de%20celule/MR_IT_5-6_Intretinerea%20culturii%20celulare%20in%20laborator.pdf

 


 

 

REZULTATUL CONCURSULUI

 

Nr.crt

Numele si prenumele

Nota

Rezultat

1.

Radulescu Andreea Luminita

9.70

Admis

2.

Mocanu Elena Mihaela

9.29

Respins

3.

Popa Elek Ioan

7.67

Respins

 

 

 

 

powered by iceixWEB