19.03.2019 - CONCURS CERCETATOR STIINTIFIC/ CERCETATOR POSTDOCTORAL

Generale / 14.02.2019

I.B.P.C. ”N.SIMIONESCU” cu sediul in str. B.P.Hasdeu nr.8, sector 5, Bucuresti scoate la concurs 1 post vacant, norma partiala, 16 ore/ luna, de cercetator stiintific / cercetator postdoctoral, in cadrul proiectului PCCF-4/2018 cu titlul: "Mimarea mecanismelor viului prin abordari ale chimiei supramoleculare, in cinci dimensiuni

 

Conditii generale:

Candidatul

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Cerintele postului:

- Studii superioare: fizica, biofizica, chimie, biochimie, biologie, mediciana umana/veterinara,

- Vechime in activitatea de cercetare dezvoltare de cel putin 2 ani,

- Cunostinte in domeniile: biochimie, biologie celulara si moleculara,

- Cunostinte de limba engleza.

 

Atributiile postului:

- activitati in domeniul folosirii nanoparticulelor/ nanoplatformelor pentru transportul de agenti terapeutici la celule si al folosirii de surogate tisulare (matrici 3D populate cu celule umane) pentru evaluarea functionalitatii nanoparticulelor/nanoplatformelor;

- lucrul cu tehnici de biochimie, biologie celulara si moleculara si folosirea modelelor experimentale in vitro (culturi celulare) si in vivo (modele animale).

 

Candidatii vor depune toate actele de inscriere la Biroul Resurse Umane.

 

Acte necesare pentru intocmirea dosarului de concurs:

  • cerere de inscriere adresata Directorului Institutului,

  • curriculum vitae, semnat de candidat, model Europass,

  • copia actului de identitate,

  • copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca,

  • copii diploma bacalaureat, diploma de licenta insotita de foaia matricola si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari,

  • cazierul judiciar,
  • adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatatecorespunzatoare, in original.

 

Concursul se va desfasura in data de 19.03.2019, ora 10.00 la sediul Institutului si va constaintr-o proba scrisa si interviu.

 

Dosarele de concurs se primesc pana la data de 15.03.2019, ora 16.00, la compartimentul Resurse Umane.

 

Relatii suplimentare si bibliografia se pot obtine zilnic intre orele 11-14 la telefon 021.3194518 sau 021.3194524, sau la sediul Institutului – ec. Balaceanu Elena si pe site-ul www.icbp.ro .

 

 

 

 

Tematica concursului:

 

1. Biosinteza lipidelor.

2. Biosinteza proteinelor.

3. Replicarea, transcriptia, translatia materialului genetic.

4. Enzimele: structura, functii, mecanisme catalitice enzima-substrat, substrate in sisteme biologice, cofactori, izoenzime, enzime alosterice, exemple, metode enzimatice folosite in biologie.

5. Matricea extracelulara: compozitie chimica (procolagenul, colagenele, elastina, glicosaminoglicanii, proteoglicanii) si functii.

6. Jonctiuni intercelulare: tipuri, structura, molecule componente, rol.

 

 

Bibliografie:

 

1.Molecular biology of the cell. Garland Science, 2007. Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian Lewis, David Morgan, Martin Raff, Keith Roberts, Peter Walter. (cartea poate fi accesata gratuit de pe internet).

 

2.Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations. Fourth Edition, Thomas M. Devlin.

 

3.Molecular Cell Biology. Fifth Edition. Harvey Lodish, Arnold Berk, Paul Matsudaira, Chris A. Kaiser, Monty Krieger, Matthew P. Scott, Lawrence Zipursky, James Darnell.

 


 

REZULTATUL CONCURSULUI

 

Nr.crt

Numele si prenumele

Nota

Rezultat

1.

 

Carnuta Mihaela Georgiana

10

Admis

 

 

 

 

 

powered by iceixWEB