17.04.2019 - CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE DIRECTOR AL IBPC "NICOLAE SIMIONESCU"

Generale / 01.03.2019

   

 

ACADEMIA ROMÂNĂ

Secţia de Ştiinţe Biologice                                                                                                                                            1 martie 2019

 

 

 

A N U N Ţ

 

   Secţia de Ştiinţe Biologice din cadrul Academiei Române organizează concurs, în conformitate cu dispoziţiile legii 752/2001, ale legii 319/2003 şi ale Regulamentului propriu, pentru ocuparea postului de director al Institutului de Biologie și Patologie Celulară Nicolae Simionescu, din cadrul Academiei Române.

 

 

   La înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente (conform art. 12 alineat 1 din Regulamentul propriu):

         a) cerere de înscriere la concurs adresată Preşedintelui Academiei Române;

         b) copie act de identitate;

         c) copie de pe diploma de doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului, precum şi de pe alte diplome sau titluri ştiinţifice;

      d) copie de pe Ordinul Ministrului Educatiei/deciziei de acordare a gradului profesional de cercetător ştiintific I/II sau profesor universitar/ conferenţiar universitar;

         e) curriculum vitae model Europass (semnat şi datat pe fiecare pagină);

         f) lista lucrărilor ştiintifice publicate (semnată şi datată);

         g) memoriu de activitate științifică (semnat şi datat);

         h) proiectul managerial (semnat şi datat);

        i) copie de pe atestatul pentru management în cercetare – dezvoltare (diplomă, certificat sau atestat care certifică participarea la programe de studii, cursuri sau stagii de pregătire care au ca obiect managementul cercetării – dezvoltării) sau act/document care atestă experienţa de minimum 2 ani în activitatea de conducere a unei unităţi de cercetare-dezvoltare, a unei subunităţi a acesteia sau a unui compartiment de cercetare – dezvoltare (laborator, departament etc.);

        j) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

         k) cazierul judiciar;

         l) cazierul fiscal;

     m) declarație pe proprie răspundere că nu este implicat și nu are calitatea de învinuit sau inculpat în vreun proces penal, în conformitate cu art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii;

         n) declaraţie pe propria răspundere că nu a adus vreun prejudiciu patrimonial unei unităţi de cercetare – dezvoltare, conform legii. (2) La înscrierea la concurs pentru postul de director

 

   Dosarele de concurs se depun la Registratura Academiei Române din Calea Victoriei nr. 125, sector 1, Bucureşti până la data de 1 aprilie 2019 ora, 15.00.

 

 

  Concursul constă în analiza şi evaluarea dosarului candidatului, proba interviu şi audierea candidatului cu privire la susţinerea proiectului managerial.

 

 

    Cerinţele minime pentru ocuparea postului sunt:

  • studii superioare de lungă durată şi titlul ştiinţific de doctor;

  • experienţă în activitatea de cercetare din profilul institutului de minimum 2 ani;

  • titlul de cercetător ştiinţific gradul I, profesor universitar sau membru titular ori corespondent al Academiei Române; în mod excepţional pot candida şi cercetători ştiinţifici gradul II sau conferenţiari universitari;

  • competenţă managerială, decizională şi profesională, probată prin experienţa anerioară şi/sau prin atestat pentru management în cercetare-dezvoltare;

  • dinamism, adaptabilitate, eficienţă şi capacitate de gestionare a resurselor alocate.

    Probele interviu şi susţinerea proiectului managerial se vor desfăşura în data de 17 aprilie 2019, conform aprobării Biroului Prezidiului Academiei Române din 23.01.2019 (Decizia nr. 312/29.01.2019), la sediul Secţiei de Ştiinţe Biologice din cadrul Academiei Române, Calea Victoriei nr. 125, sector 1, Bucureşti, clădirea principală, etajul 1, camera 23, începând cu ora 13.00.

    Detalii privind concursul se pot obţine la telefon 021 650 40 10.

 

                                                                                                                   Secţia de Ştiinţe Biologice

                                                                                                                Preşedinte

                                                                                                                  Academician Maya Simionescu

 


 


REZULTATUL CONCURSULUI

 

powered by iceixWEB