16.09.2019 - CONCURS ASISTENT DE CERCETARE STIINTIFICA

Generale / 14.08.2019

I.B.P.C.”N.SIMIONESCU” cu sediul in str. B.P.Hasdeu nr.8, sector 5, Bucuresti organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant de:

- ASISTENT DE CERCETARE STIINTIFICA

 

Conditii generale:

Candidatul:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Cerintele postului:

- absolvent Facultate: Biologie, Chimie, Biofizica, Biotehnologie, Medicina Umana/ Veterinara,

- vechime in activitate: minimum 6 luni,

- cunostinte de baza in: biologie celulara si moleculara, biochimie,

- cunostinte de limba engleza.

 

Acte necesare pentru intocmirea dosarului de concurs:

  • cerere de inscriere adresata Directorului Institutului,

  • curriculum vitae, semnat de candidat , model Europass,

  • adeverinta care sa ateste vechimea in munca,

  • copia actului de identitate,

  • copii diploma bacalaureat, diploma de licenta insotita de foaia matricola si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari,

  • cazierul judiciar,
  • adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatatecorespunzatoare, in original. 

 

Concursul se va desfasura in data de 16.09.2019 ora 10.00 la sediul Institutului si va consta intr-o proba scrisa si orala.

 

Dosarele de concurs se primesc pana la data de 13.09.2019 ora 14.00, la compartimentul Resurse Umane.

 

Relatii suplimentare si bibliografia se pot obtine zilnic intre orele 11-14 la telefon 021.3194518 sau 021.3194524, sau la sediul Institutului – ec. Balaceanu Elena si pe site-ul www.icbp.ro .

 

TEMATICA CONCURS ASISTENT DE CERCETARE STIINTIIFCA

1.  Membrana celulara: structura, functii, metode de investigare.

2.  Proteinele: structura, functii, metode de cercetare.

3.  Bazele generale ale functionarii sistemului cardiovascular. 

4.  Principiile generale ale urmatoarelor tehnici: ultracentrifugare, electroforeza, western-blotting, PCR, RT-PCR, culturi celulare, metode de determinare a concentratiei proteice.

 

 

BIBLIOGRAFIE

Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian Lewis, Martin Raff, Keith Roberts, and Peter Walter. Molecular Biology of the Cell. Fifth Edition, Garland Publishing Inc., 2006.

 

 

 

 

 

powered by iceixWEB