22.10.2019 - CONCURS CERCETATOR STIINTIFIC III SI ASISTENT DE CERCETARE STIINTIFICA

Generale / 18.09.2019

 

I.B.P.C.”N.SIMIONESCU” cu sediul in str. B.P.Hasdeu nr.8, sector 5, Bucuresti scoate la concurs in cadrul proiectului PCCF-5/2018 cu titlul: ”Țintirea mecanismelor immunității innăscute pentru o mai bună stratificare a riscului și identificarea de noi opțiuni terapeutice in infarctul de miocard” urmatoarele posturi vacante, norma partiala, 10 ore/luna:

 

  • 1 post cercetator stiintific III

  • 2 posturi asistent de cercetare stiintifica.

 

Conditii generale:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Cerintele postului Cercetator stiintific III:

- studii superioare: biologie, chimie, biochimie, medicina umana/veterinara, fizica, biofizica, biotehnologie, genetica, microbiologie;

- sa aiba activitate de cercetare-dezvoltare in specialitate sau in invatamantul superior de cel putin 2 ani;

- constituie un avantaj experienta in cel putin una din tehnicile: biochimie, citometrie de flux, imunofluorescenta, culturi de celule, biologie moleculara, precum si lucru cu animalele de laborator;

- cunostinte de limba engleza.

 

Atributii:

- abilitate in lucru cu animalele de laborator (soareci sau sobolani), operativitate si indemanare, capacitate de urmarire si verificare a executarii operatiunilor curente legate de ingrijirea animalelor de laborator, cunostinte de anatomia si fiziologia animalelor de laborator;

- lucru cu tehnici de biochimie, biologie celulara si moleculara si folosirea modelelor experimentale in vitro (culturi celulare) si in vivo (modele animale);

- executa experimentele ce ii sunt repartizate si aduce contributii la elaborarea de articole stiintice;

-participa la intalnirile cu grupurile de lucru si elaboreaza rapoarte stiintifice in relatie directa cu activitatile desfasurate.

 

 

Cerintele postului Asistent de cercetare stiintifica:

- studii superioare: biologie, chimie, biochimie, medicina umana/ veterinara, fizica, biofizica, biotehnologie, genetica, microbiologie;

- cunostinte solide de biochimie si de biologie celulara si moleculara;

- disponibilitate pentru lucrul cu animale de laborator;

- cunostinte de limba engleza si calculator.

 

Atributii:

- executa experimentele ce ii sunt repartizate si aduce contributii la elaborarea de articole stiintice,

- raspunde de corectitudinea si de calitatea stiintifica a rezultatelor obtinute,

- participa la intalnirile cu grupurile de lucru si elaboreaza rapoarte stiintifice in relatie directa cu activitatile desfasurate.

 

Acte necesare pentru intocmirea dosarului de concurs:

  • cerere de inscriere adresata Directorului Institutului,

  • curriculum vitae, semnat de candidat, model Europass,

  • copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca,

  • copia actului de identitate,

  • copii diploma bacalaureat, diploma de licenta insotita de foaia matricola si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari,

  • cazierul judiciar,
  • adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatatecorespunzatoare, in original.

Concursul se va desfasura in data de 22.10.2019, ora 10.00 la sediul Institutului si va consta intr-o proba scrisa si una orala.

 

Dosarele de concurs se primesc pana la data de 18.10.2019, ora 16.00 la compartimentul Resurse Umane.

 

Relatii suplimentare si bibliografia se pot obtine zilnic intre orele 11-14 la telefon 021.3194518 sau 021.3194524, sau la sediul Institutului – ec. Balaceanu Elena si pe site-ul www.icbp.ro .

 

 

Tematica concurs ocupare pozitie Cercetător ştiinţific gradul III in cadrul proiectului cu titlul „Țintirea mecanismelor immunității innăscute pentru o mai bună stratificare a riscului și identificarea de noi opțiuni terapeutice in infarctul de miocard”, având codul PN-III-P4-ID-PCCF-2016-0172, acronim INNATE-MI

1. Biosinteza lipidelor.

2. Biosinteza proteinelor.

3. Replicarea, transcriptia, translatia materialului genetic.

4. Matricea extracelulara: compozitie chimica (procolagenul, colagenele, elastina, glicosaminoglicanii, proteoglicanii) si functii.

5. Jonctiuni intercelulare: tipuri, structura, molecule componente, rol.

6. Obtinerea modelului de infarct miocardic la soareci.

 

 

Bibliografie:

1.Molecular biology of the cell. Garland Science, 2007. Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian Lewis, David Morgan, Martin Raff, Keith Roberts, Peter Walter.

2.Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations. Fourth Edition, Thomas M. Devlin.

3.Molecular Cell Biology. Fifth Edition. Harvey Lodish, Arnold Berk, Paul Matsudaira, Chris A. Kaiser, Monty Krieger, Matthew P. Scott, Lawrence Zipursky, James Darnell.

 

Tematica concurs ocupare pozitie Asistent de cercetare ştiinţifica in cadrul proiectului proiectului cu titlul „ Țintirea mecanismelor immunității innăscute pentru o mai bună stratificare a riscului și identificarea de noi opțiuni terapeutice in infarctul de miocard”, având codul PN-III-P4-ID-PCCF-2016-0172, acronim INNATE-MI

1. Membrana celulara: structura, functii, metode de investigare.

2. Proteinele: structura, functii, metode de cercetare.

3. Bazele generale ale functionarii sistemului cardiovascular. 

4. Principiile generale ale urmatoarelor tehnici: ultracentrifugare, electroforeza, western-blotting, PCR, RT-PCR, culturi celulare, metode de determinare a concentratiei proteice.

 

BIBLIOGRAFIE

Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian Lewis, Martin Raff, Keith Roberts, and Peter Walter. Molecular Biology of the Cell. Fifth Edition, Garland Publishing Inc., 2006.

 


 

 

 REZULTATUL CONCURSULUI

 

 Asistent de cercetare stiintifica 

Nr.crt

Numele si prenumele

REZULTAT

1.

Neculachi Carmen Alexandra

Admis

2.

Karpathakis Ioannis Ilie

Admis

3.

Leti Livia Ioana

Respins

 

Cercetator stiintific III 

Nr.crt

Numele si prenumele

Rezultat

1.

Gan Ana Maria

Admis

 

 

 

 

powered by iceixWEB