14.11.2019 - CONCURS PENTRU OCUPAREA A 2 POSTURI DE ASISTENT DE CERCETARE STIINTIFICA STAGIAR/ DOCTORAND/CERCETATOR STIINTIFIC/ POSTDOCTORAND

Generale / 14.10.2019

 

IBPC "N.Simionescu" cu sediul in str. B.P.Hasdeu nr. 8, sector 5, Bucuresti, scoate la concurs 2 posturi de asistent de cercetare stiintifica stagiar/ doctorand / cercetator stiintific/ postdoctorand norma intreaga, pe perioada de derulare a proiectului POC "Imbunatatirea competitivitatii institutionale in domeniul diabetului de tip 1 prin dezvoltarea unui concept inovator de imunoterapie cu celule stromale mezenchimale", DIABETER:

 

 

A. Conditii generale

Candidatul:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care l-ar face incompatibil cu nexercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

B. Cerintele posturilor de asistent de cercetare stiintifica stagiar/ doctorand/ cercetator stiintific/ postdoctorand:

- studii superioare, inclusiv masterat: biologie, stiinte biomedicale, stiinte farmaceutice sau domenii conexe;

- doctorat in biologie, stiinte biomedicale, stiinte farmaceutice sau in domenii conexe (pentru postul de cercetator post-doctorand);

- cunostinte de biochimie, biologie celulara si moleculara;

- disponibilitate pentru lucru cu animale de laborator;

- o buna cunoastere a limbii engleze, scris si vorbit;

- cunostinte de calculator.

 

 C. Atributiile posturilor:

- participa in echipa la experimentele ce ii sunt repartizate in cadrul proiectului (culturi celulare/ izolarea si caracterizarea MSC/ analiza FACS/ investigatii pe animale);

- raspunde de corectitudinea si de calitatea stiintifica a rezultatelor obtinute;

- aduce contributii la elaborarea de articole stiintice;

- participa la intalnirile cu grupurile de lucru implicate in proiect, la congrese stiintifice;

- elaboreaza rapoarte stiintifice in relatie directa cu activitatile desfasurate, in conformitate cu cerintele specifice ale proiectului.

 

Candidatii vor depune toate actele de inscriere la Biroul Resurse Umane.

 

 

Acte necesare pentru intocmirea dosarului de concurs:

- cerere de inscriere adresata Directorului Institutului,

- curriculum vitae, semnat, model Europass,

- cópia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca,

- cópia actului de identitate,

- cópii diploma bacalaureat, diploma de licenta, foaia matricola si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari,

- cópie de pe diploma de doctor (pentru postul de cercetator post-doctorand), alte diplome sau titluri stiintifice,

- cazierul judiciar,

- adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatatecorespunzatoare, in original.

 

Concursul se va desfasura in data de 14.11.2019, ora 10.00 la sediul Institutului si va consta   intr-o proba scrisa si interviu.

 

Dosarele de concurs se primesc pana la data de 12.11.2019, ora 16.00, la compartimentul Resurse Umane, IBPC “N. Simionescu”.

 

Relatii suplimentare se pot obtine la adresa de email: sanda.burlacu@icbp.ro.

 

 

Tematica:

1. Membrana celulara: structura, functii, metode de investigare.

2. Proteinele: structura, functii, metode de investigare.

3. Notiuni generale de imunologie (celulele sistemului imunitar, imunitatea innascuta si adaptiva, mecanisme de activare ale limfocitelor T).

4. Principiile generale ale urmatoarelor tehnici: ultracentrifugare, electroforeza, Western blot, PCR, RT- PCR, culturi celulare, metode de determinare a concentratiei proteice.

 

 

 

Bibliografie:

  • Janeway's Immunobiology 8th Edition, by Kenneth Murphy (Cap 1-3)
  • Molecular Biology of the Cell, by Bruce Alberts et al., 6th edition (Cap 3-Proteins, Cap 10-Membrane Structure)

 

REZULTATUL CONCURSULUI 

 

Nr.crt

Numele si prenumele

REZULTAT

1.

Barbalata Teodora

Admis

2.

Ionita Radu

Admis

powered by iceixWEB