19.06.2020 - CONCURS CERCETATOR STIINTIFIC III

Generale / 27.04.2020

 


 

ANUNT DE ULTIMA ORA:

I.B.P.C.”N.SIMIONESCU” anunta modificarea datei si a orei de sustinere a concursului pentru ocuparea postului de  cercetator stiintific III  din data de 03.06.2020, ora 10. Concursul se va organiza in data de 19.06.2020 ora 11. 

 


 

 

I.B.P.C.”N.SIMIONESCU” cu sediul in str. B.P.Hasdeu nr.8, sector 5, Bucuresti organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant de:

 

Cercetator stiintific III

 

Conditii generale:

Candidatul:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Conditii specifice:

- Absolvent Facultate: Biologie, Chimie, Biochimie, Medicina Umana/ Veterinara, Fizica;

- Vechime in activitatea de cercetare - dezvoltare de cel putin 6 ani, sau 4 ani in cazul candidatilor care detin titlul de doctor.

 

  • Candidatii vor depune toate actele de inscriere la Biroul Resurse Umane.

 

Acte necesare pentru intocmirea dosarului de concurs:

a) cerere de inscriere adresata Directorului Institutului,

b) curriculum vitae,

c) cópie legalizata a carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca,

d) cópii diploma bacalaureat, diploma de licenta insotita de foaia matricola si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari,

e) cópie a diplomei de doctor in ramura de stiinta corespunzatoare, precum si ale altor diplome sau titluri stiintifice sau academice,

f) lista lucrarilor publicate insotita de cate un exemplar din cel putin 5 lucrari reprezentative,

g) cazierul judiciar,

h) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, in original.

 

  • Concursul se va desfasura in data de 03.06.2020, ora 10.00, la sediul Institutului si va consta intr-o proba orala si o proba scrisa. 
  • Dosarele de concurs se primesc pana la data de 27.05.2020, ora 16.00, la compartimentul Resurse Umane. 
  • Relatii suplimentare si biliografia se pot obtine intre orele 11-14 la telefon 021.3194518 sau 021.3194524, sau la sediul Institutului - ec.Balaceanu Elena si pe site-ul www.icbp.ro.

 

Conditii minime de experienta profesionala conform legii 319/2003

„Statutul personalului de cercetare dezvoltare”:

Activitate de cercetare - dezvoltare in specialitate sau in invatamant superior de cel putin 6 ani sau de 4 ani pentru candidatii care detin titlul de doctor.

 

CRITERII EVALUARE CS3 

1. Performanta in cercetare                                      

  • Lista de lucrari ISI/non-ISI            
  • Lista de citari fara autocitari            
  • Prezenta la congrese nationale si internationale            
  • Indice Hirsh            

                                               

2. IMPLICAREA IN PROIECTE DE CERCETARE ALE LABORATORULUI

                                                             

3. PRESTIGIUL PROFESIONAL                                      

  • Premii nationale            
  • Premii internationale            

 

TEMATICA DE CONCURS

A. Subiect I

1. Biosinteza lipidelor si lipoproteinelor.

2. Biosinteza proteinelor.

3. Codul genetic si reglarea expresiei genice. Recombinare, transpozitie, clonare.

4. Replicarea, transcriptia, translatia materialului genetic.

5. Enzimele: structura, functii, mecanisme catalitice enzima-substrat, substrate in sisteme biologice, cofactori, izoenzime, enzime alosterice, exemple, metode enzimatice folosite in biologie.

6. Matricea extracelulara: compozitie chimica (procolagenul, colagenele, elastina, glicosaminoglicanii, proteoglicanii) si functii.

7. Jonctiuni intercelulare: tipuri, structura, molecule componente, rol.

 

B. Subiect II

Prezentarea proiectului de cercetare.

 

BIBLIOGRAFIE

· Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian Lewis, Martin Raff, Keith Roberts, and Peter Walter. Molecular Biology of the Cell. 4th Edition, Garland Science (biblioteca institutului).

· H.Lodish, D.Baltimore, A.Berk, S.Lawrence Zipursky, P.Matsudaria, J.Darnell. Molecular Cell Biology. Fifth Edition, Scientific American Books, 2004 (poate fi descarcat free on-line).

· T.M.Devlin.Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations. Seventh Edition, 2010, Wiley­Liss, Inc (poate fi descarcat free on-line).

· M. Green, J. Sambrook. Molecular Cloning, a laboratory manual. Forth Edition, Cold Spring Harbor Laboratory Press, 2012 (poate fi descarcat free on-line).

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powered by iceixWEB