22.06.2020 - CONCURS ASISTENT DE CERCETARE STIINTIFICA STAGIAR

Generale / 13.05.2020

 


 

ANUNT DE ULTIMA ORA:

I.B.P.C.”N.SIMIONESCU” anunta modificarea datei de sustinere a concursului pentru ocuparea postului de  asistent de cercetare stiintifica stagiar in cadrul proiectului INTERA  din data de 16.06.2020, ora 10. Concursul se va organiza in data de 22.06.2020 ora 10. 

 


 

 I.B.P.C.”N.SIMIONESCU” cu sediul in str. B.P.Hasdeu nr.8, sector 5, Bucuresti scoate la concurs

 

 1 post vacantde asistent de cercetare stiintifica stagiar

 

in cadrul proiectului „Terapii inteligente pentru boli non-comunicabile, bazate pe eliberarea controlata de compusi farmacologici din celule incapsulate dupa manipulare genetica sau bionanoparticule vectorizate” (INTERA, contract 13PCCDI/2018), subproiectul INTERA-1 cu titlul Incapsularea celulelor eucariote manipulate genetic pentru eliberarea controlata a unor produsi farmacologici activi".

 

Conditii generale:

Candidatul:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Cerintele postului:

- studii superioare: Biologie, Biochimie, Biotehnologie, Chimie,

- cunoasterea limbii engleze, cel putin nivel mediu.

 

Candidatii vor depune toate actele de inscriere la Biroul Resurse Umane.

 

Acte necesare pentru intocmirea dosarului de concurs:

a) cerere de inscriere adresata Directorului Institutului,

b) curriculum vitae, semnat de candidat, model Europass,

c) cópia actului de identitate,

d) cópii al diplomei de bacalaureat, diplomei de licenta insotita de foaia matricola si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari,

e) cazierul judiciar,

f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatatecorespunzatoare, in original.

 

Concursul se va desfasura in data de 16.06.2020, ora 10.00, la sediul Institutului si va consta intr-o proba scrisa si una orala.

 

Dosarele de concurs se primesc pana la data de 12.06.2020, ora 16.00, la compartimentul Resurse Umane.

 

Relatii suplimentare si bibliografia se pot obtine zilnic intre orele 11-14 la telefon 021.3194518 sau 021.3194524, sau la sediul Institutului – ec. Balaceanu Elena si pe site-ul www.icbp.ro .

 

Bibliografie

· Molecular Biology of the Cell, 6th edition, Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian Lewis, Davis Morgan, Martin Raff:

- Capitolul 3: Proteins, p 109-172,

- Capitolul 6: From DNA to RNA; From RNA to Protein, p 301-362,

- Capitolele 8, 9: Analyzing Cells, Molecules and Systems, Vizualizing cells, p 439-564.

 

 

 

 

 

powered by iceixWEB