07.08.2020 - CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE PORTAR

Generale / 16.07.2020

I.B.P.C. ”N.SIMIONESCU” cu sediul in str. B.P.Hasdeu nr.8, sector 5, Bucuresti scoate la concurs urmatorul post vacant:

 

                   - 1 post portar

 

Conditii generale:

Candidatul:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

 

Cerinte  post:

-  studii: scoala generala

 

Candidatii vor depune toate actele de inscriere la Biroul Resurse Umane.

 

Acte necesare pentru intocmirea dosarului de concurs:

a)cerere de inscriere adresata Directorului Institutului;

b)curriculum vitae;

c)copia actului de identitate;

d)copia carnetului de munca;

e)copiile documentelor care atesta nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;

f)cazierul judiciar;

g)adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatatecorespunzatoare, in original.

 

Concursul se va desfasura dupa urmatorul calendar:

 

16.07.2020

Publicarea anuntului

16.07.2020-30.07.2020  ora 16.00

Depunerea dosarelor de concurs

31.07.2020

Selectia dosarelor

31.07.2020

Afisarea rezultatelor selectiei dosarelor

03.08.2020

Depunerea contestatiilor

03.08.2020

Afisarea rezultatelor solutionarii contestatiilor

07.08.2020 ora 10.00

Sustinerea probei scrise

10.08.2020

Afisare rezultate proba scrisa

10.08.2020

Depunere contestatii proba scrisa

11.08.2020

Afisarea rezultatelor solutionarii contestatiilor

12.08.2020 ora 10.00

Sustinerea interviului

12.08.2020

Afisare rezultate interviu

13.08.2020

Depunere contestatii la interviu

13.08.2020

Afisarea rezultatele solutionarii contestatiilor

14.08.2020

Afisarea rezultatelor finale

                     

 

Dosarele de concurs  se primesc pana la data de 30.07.2020, ora 16.00, la compartimentul Resurse Umane.

Relatii suplimentare se pot obtine zilnic intre orele 11-14 la telefonul 0213194518.

 

 

Bibliografie

 

-       Legea 333/2003 ,,Privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia  persoanelor”, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.189 din 18 martie2014.

 


 

 

REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR DE INSCRIERE

 

Afisat astazi 31.07.2020, ora 15.00, la sediul din str. B.P.Hasdeu nr.8, sector 5, avizier.

           

 

Nr.crt.

Numele si prenumele

Rezultatul selectarii dosarelor

Observatii

1.

AVRAM LUCIAN ION

Admis

 

2.

CUCONOIU SORIN

Admis

 

3.

DELIU-BIANU ADRIAN COSTIN

Admis

 

4.

DINU GETA

Admis

 

5.

DUREA IONEL

Admis

 

6.

DRAGU GHEORGHE

Admis

 

7.

DINU GETA

Admis

 

8.

FLOREA ADRIAN VALENTIN

               Respins

adeverinta medicala lipsa

9.

FLOREA DORIN

Admis

 

10.

IFTIMIE FLORIN

Admis

 

11.

NEACSU FLOREA

Admis

 

12.

SPIVAC FLORIAN

Admis

 

13.

VLAD PETRE

Admis

 

14.

ZAMFIR ALEXANDRU DAN

Admis

 

 

Se pot depune contestatii in termen de o zi lucratoare de la data afisarii rezultatelor selectiei dosarelor.

                    

Candidatii declarati admisi de catre comisia de concurs se pot prezenta pentru sustinerea probei scrise in data de 07.08.2020, ora 10.00, la sediul Institutului.

 


REZULTATUL

concursului organizat in data de 07.08.2020, sustinere proba scrisa 

           

Nr.crt.

Numele si prenumele

Punctaj

Rezultat

1.

Deliu Bianu Adrian Costin

88.5

Admis

2.

Dinu Geta

82

Admis

3.

Durea Ionel

76

Admis

4.

Florea Dorin

76

Admis

5.

Dragu Gheorghe

75

Admis

6.

Vlad Petre

75

Admis

7.

Neacsu Florea

72

Admis

8.

Iftimie Florin

72

Admis

9.

Zamfir Alexandru Dan

72

Admis

10.

Cuconoiu Sorin

71

Admis

11.

Spivac Florin

66.5

Admis

12.

Avram Lucian Ion

 

Absent

 

Afisat astazi 10.08.2020 ora 10.00 la sediul din str. B.P.Hasdeu nr.8, sector 5, avizier.

 

 Se pot depune contestatii in termen de o zi lucratoare de la data afisarii rezultatelor probei.

 


 

 

REZULTATUL

concursului organizat in data de 12.08.2020, sustinere interviu 

 Afisat astazi 12.08.2020 ora 18.00 la sediul din str.B.P.Hasdeu nr.8, sector 5, avizier.

               

Nr.crt.

   Numele si prenumele

 Punctaj

1.

   Iftimie Florin

90

2.

   Dragu Gheorghe

79

3.

   Florea Dorin

72

4.

   Zamfir Alexandru Dan

72

5.

   Cuconoiu Sorin

71

6.

   Durea Ionel

54

7.

   Neacsu Florea

50

8.

   Deliu Bianu Adrian Costin

42

9.

   Dinu Geta

40

10.

   Vlad Petre

absent

11.

   Spivac Florin

absent

     

    

 Se pot depune contestatii in termen de o zi lucratoare de la data afisarii rezultatelor probei.

 


 

REZULTAT FINAL

Concurs organizat pentru ocuparea postului de portar

 

 Afisat astazi 14.08.2020 ora 14.00 la sediul din str.B.P.Hasdeu nr.8, sector 5, avizier.

            

Nr.crt

Numele si prenumele

Punctaj final

Rezultat

1.

IFTIMIE FLORIN

81

Admis

2.

DRAGU GHEORGHE

77

Respins

3.

FLOREA DORIN

74

Respins

4.

ZAMFIR ALEXANDRU DAN

72

Respins

5.

CUCONOIU SORIN

71

Respins

6.

DELIU BIANU ADRIAN COSTIN

65.25

Respins

7.

DUREA IONEL

65

Respins

8.

DINU GETA

61

Respins

9.

NEACSU FLOREA

61

Respins

 

 

 

powered by iceixWEB