07.09.2020 - CONCURS ASISTENT CERCETARE

Generale / 03.08.2020

I.B.P.C. ”N.SIMIONESCU” cu sediul in str. B.P.Hasdeu nr.8, sector 5, Bucuresti scoate la concurs 1 post temporar vacant de asistent de cercetare stiintifica, perioada determinata in cadrul proiectului “ Noi strategii terapeutice utilizand celule incapsulate”, director dr. Anca Gafencu, Laborator Reglare genica si Terapii moleculare.

 

Conditii generale:

Candidatul:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care l-ar face incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

    

Cerintele postului:

-  studii superioare: Biologie, Biochimie, Biotehnologie, Chimie,

- vechime in activitate minim 6 luni

- cunoasterea limbii engleze, cel putin nivel mediu.

        

Candidatii vor depune toate actele de inscriere la Biroul Resurse Umane.

Acte necesare pentru intocmirea dosarului de concurs:

a) cerere de inscriere adresata Directorului Institutului,

b) curriculum vitae, semnat de candidat, model Europass,

c) copia actului de identitate,

d) copii diploma bacalaureat , diploma de licenta  insotita de foaia matricola  si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari ,

e) cazierul judiciar,

g) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatatecorespunzatoare, in original.

 

Concursul se va desfasura in data de 07.09.2020, ora 10.00, la sediul Institutului si va consta intr-o proba scrisa si o proba orala. 

Dosarele de concurs  se primesc pana la data de 02.09.2020, ora 16.00, la compartimentul Resurse Umane.

Relatii suplimentare si bibliografia se pot obtine zilnic intre orele 11-14 la telefon 021.3194518 sau 021.3194524, sau la sediul Institutului – ec. Balaceanu Elena si pe site-ul www.icbp.ro .

 

 

TEMATICA CONCURS ASISTENT DE CERCETARE STIINTIIFCA

1.  Membrana celulara: structura, functii, metode de investigare.

2.  Proteinele: structura, functii, metode de cercetare.

3.  Bazele generale ale functionarii sistemului cardiovascular.

4.  Principiile generale ale urmatoarelor tehnici: ultracentrifugare, electroforeza, western-blotting, PCR, RT-PCR, culturi celulare, metode de determinare a concentratiei proteice.

 

 

BIBLIOGRAFIE

Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian Lewis, Martin Raff, Keith Roberts, and Peter Walter Molecular Biology of the Cell. Fifth Edition, Garland Publishing Inc., 2006.

 

 

 

powered by iceixWEB