07.09.2020 - CONCURS ASISTENT CERCETARE

Generale / 03.08.2020

I.B.P.C.”N.SIMIONESCU” cu sediul in str. B.P.Hasdeu nr.8, sector 5, Bucuresti scoate la concurs 1 post vacant de:

 

Asistent de cercetare stiintifica in cadrul proiectului ”Utilizarea terapiei celulare in repararea cutanata”, director dr. Irina Titorencu, Laborator Culturi Celulare.

 

Conditii generale:

Candidatul:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

    

Cerintele postului:

-  studii superioare: Biologie, Biochimie, Chimie, Inginerie medicala,

- vechime in activitate minim 6 luni

- cunoasterea limbii engleze, cel putin nivel mediu.

        

Candidatii vor depune toate actele de inscriere la Biroul Resurse Umane.

           

Acte necesare pentru intocmirea dosarului de concurs:

a)cerere de inscriere adresata Directorului Institutului,

b)curriculum vitae, semnat de candidat, model Europass,

c)copia carnetului de munca, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca,

d)copia actului de identitate,

e)copii diploma bacalaureat, diploma de licenta  insotita de foaia matricola  si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari,

f)cazierul judiciar,

g)adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatatecorespunzatoare, in original.

 

Concursul se va desfasura in data de 07.09.2020 , ora 10.00 la sediul Institutului si va consta intr-o proba scrisa si o proba orala.

 

Dosarele de concurs  se primesc pana la data de 02.09.2020 , ora 16,00 , la compartimentul Resurse Umane.

 

Relatii suplimentare si bibliografia se pot obtine zilnic intre orele 11-14 la telefon 021.3194518 sau 021.3194524, sau la sediul Institutului – ec. Balaceanu Elena si pe site-ul www.icbp.ro .

 

 

TEMATICA CONCURS ASISTENT DE CERCETARE STIINTIIFCA

  1.Membrana celulara: structura, functii, metode de investigare.

  2.Proteinele: structura, functii, metode de cercetare.

  3.Bazele generale ale functionarii sistemului cardiovascular.

 4.Principiile generale ale urmatoarelor tehnici: ultracentrifugare, electroforeza, western-blotting, PCR, RT-PCR, culturi celulare, metode de determinare  a concentratiei proteice.

  5.Asepsie si antisepie- definitie.

  6.Mijloace chimice de sterilizare.

  7.Metode de sterilizare prin aer cald si caldura umeda – principiu si exemple.

  8.Contaminarea biologica a culturilor celulare si metodele de preventie a contaminarii in vitro.

  9.Compozitia mediului de cultura. Osmolaritatea si pH-ul mediului de cultura.

10.Descrieti conditiile de cultivare si principalele proceduri de mentinere a culturilor in vitro.

11.Sistemele tampon din mediile de cultura.

12.Crioprezervare - principiul, exemple de crioprezervanti. 

 

 

BIBLIOGRAFIE

  • Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian Lewis, Martin Raff, Keith Roberts, and Peter Walter Molecular Biology of the Cell. Fifth Edition, Garland Publishing Inc., 2006.
  • Fundamental techniques in cell culture – Laboratory Handbook 4 th Edition – Sigma Aldrich.
  • Cell Culture Basics - Invitrogen.                                                                         

 

 

 

 

powered by iceixWEB