07.09.2020 - CONCURS CERCETATOR STIINTIFIC

Generale / 03.08.2020

I.B.P.C.”N.SIMIONESCU” cu sediul in str. B.P.Hasdeu nr.8, sector 5, Bucuresti scoate la concurs 2 posturi vacante de:

                 -   Cercetator stiintific

Conditii generale:

Candidatul:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

    

Conditii specifice:

- Absolvent Facultate: Biologie, Chimie, Biochimie, Medicina Umana/ Veterinara, Fizica,

- Vechime in activitatea de cercetare - dezvoltare sau in invatamantul superior de cel putin 2 ani, sau de cel putin 4 ani in alte activitati.

            

Candidatii vor depune toate actele de inscriere la Biroul Resurse Umane.

 

Acte necesare pentru intocmirea dosarului de concurs:

a)cerere de inscriere adresata Directorului Institutului,

b)curriculum vitae, semnat de candidat, model Europass,

c)copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca,

d)copia actului de identitate,

e)copii diploma bacalaureat, diploma de licenta  insotita de foaia matricola  si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari,

f) copie legalizata de pe diploma de doctor in ramura de stiinta corespunzatoare ,precum si de pe alte diplome sau titluri stiintifice sau academice.

g)cazierul judiciar,

h)adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatatecorespunzatoare, in original.

 

Concursul se va desfasura in data de 07.09.2020, ora 12.00, la sediul Institutului si va consta intr-o proba scrisa si o proba orala.

Dosarele de concurs  se primesc pana la data de 02.09.2020, ora 16.00, la compartimentul Resurse Umane.

Relatii suplimentare si bibliografia se pot obtine zilnic intre orele 11-14 la telefon 021.3194518 sau 021.3194524, pe www.icbp.ro sau la sediul Institutului – ec.Balaceanu Elena.

 

 

TEMATICA CONCURS CERCETATOR STIINTIFIC

 

  1) Biomembranele: structura, dinamica moleculara, functii (transport, permeabilitate), metode de investigare.

  2) Jonctiunile intercelulare: organizare, tipuri, metode de studiu.

  3) Nucleul si nucleolul: structura, biochimie, aparat genetic. Ciclul nuclear, mitoza, meioza, metode de investigare, clonare, ADN recombinant.

  4) Reticolul endoplasmic: structura, biochimie, functii.

  5) Ribozomii: structura, biochimie, rol in sinteza proteica, metode de investigare.

  6) Biosinteza proteinelor: procesele celulare si moleculare ale secretiei, metode de studiu.

  7) Aparatul Golgi: organizare, functii, metode de studiu

  8) Proteine: clasificare, localizare intracelulara, metode de separare, identificare si caracterizare.

  9) Enzime: clasificare, cinetica reactiilor enzima-substrat, exemple de actiune in metabolismul celular, metode de investigare; coenzime, vitamine.

10) Citoscheletul: microtubuli, microfilamente, actina, miozina, organizare moleculara, contractia musculara, metode de studiu ale proteinelor         contractile.

11) Date generale privind biochimia, localizarea intracelulara si rolul glucidelor, lipidelor si lipoproteinelor; metode de izolare si caracterizare.

12) Principii de bioenergetica. Mitocondria: structura, biochimie, functii, metode de studiu.

13) Endocitoza, transcitoza si fagocitoza.

14) Fagocitoza si macrofagele

15) Lizosomii: structura, biochimie, rol, metode de studiu.

16) Date generale de imunologie si imunochimie. Imunoglobulinele, formarea anticorpilor, reactia antigen-anticorp, metode imunologice folosite in     biologia celulara si moleculara.

17) Procolagen, colagenele, fibrele elastice, glicozaminoglicanii, proteoglicanii: biochimie, localizare tisulara, metode de studiu.

18) Principii generale privind radioizotopii si folosirea lor in investigatia bio-medicala.

19) Notiuni de hemodinamica, bioreologie, schimburi sange-tesuturi, metode de investigare.

20) Principii generale si aplicatiile urmatoarelor tehnici:

      - microscopie electronica; prepararea tesuturilor, ultratomia, microscopia electronica de baleaj (scanning);

      - citochimie si imunocitochimie

      - autoradiografie;

     - microscopia de contrast de faza, interferenta, camp intunecat;

     - culturi de tesuturi si celule;

     - ultracentrifugarea, dializa, cromatografia, electroforeza, focalizarea isoelectrica, spectrofotometria, masurarea scintilatiei produse in medii lichide.

 

BIBLIOGRAFIE

  • Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian Lewis, Martin Raff, Keith Roberts, and Peter Walter. Molecular Biology of the Cell. Fifth Edition, Garland Publishing Inc., 2006.
  • H.Lodish, D.Baltimore, A.Berk, S.Lawrence Zipursky, P.Matsudaria, J.Darnell. Molecular Cell Biology. Third Edition, Scientific American Books, 1996.
  • T.M.Devlin. Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations. Third Edition, 1993, Wiley-Liss.
  • J.Sambrook, E.F.Fritsch, T.Maniatis. Molecular Cloning, a laboratory manual. Second Edition, 1989.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powered by iceixWEB