Asistent de cercetare științifică stagiar/doctorand - BETAUPREG

Generale / 07.09.2020

I.B.P.C.”N. SIMIONESCU” cu sediul în str. B.P. Hașdeu nr. 8, sector 5, București scoate la concurs 2 posturi vacante de:

 

 

 

 Asistent de cercetare științifică stagiar/doctorand în cadrul proiectului BETAUPREG - Supportive therapy for diabetes by increasing the stress endurance and regenerative capacity of β-cells.

 

 

 

CCONDIȚII GENERALE:

 

 

 

Candidatul:

 

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

 

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

 

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

 

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

 

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

 

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

 

g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Cerințele postului:

 

 -  studii superioare: Biologie, Biochimie, Biotehnologie, Chimie;

 

 - cunoașterea limbii engleze, cel puțin nivel mediu.

 

       

 

Candidații vor depune toate actele de încriere la Biroul Resurse Umane afalt la sediul institutului.

 

 

 

Acte necesare pentru întocmirea dosarului de concurs:

 

a)cerere de înscriere adresată Directorului Institutului,

 

b)Curriculum Vitae, semnat de candidat, model Europass,

 

c)copia actului de identitate,

 

d)copii diplomă bacalaureat, diplomă de licență  însoțită de foaia matricolă  și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări,

 

e)cazierul judiciar,

 

f)adeverință medicală care să ateste starea de sanatate corespunzatoare, în original.

 

 

 

Concursul se va desfășura în data de 09.10.2020 , ora 10.00 la sediul Institutului și va consta într-o probă scrisă și interviu.

 

 

 

Dosarele de concurs  se primesc până la data de 07.10.2020, ora 16:00, la departamentul Resurse Umane.

 

 

 

Relații suplimentare se pot obține la adresa de email: ana.vacaru@icbp.ro.

 

  

 

BIBLIOGRAFIE

 

1. Molecular Biology of the Cell, 6th edition, Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian Lewis, David Morgan, Martin Raff, Keith Roberts, Peter Walter;

 

- Capitol 3 Proteins p 109-172;
- Capitol 6 From DNA to RNA; From RNA to Protein, p301-362;
- Capitol 8, 9  Analyzing Cells, Molecules, and Systems, Vizualizing cells p439-56.

 

2. Endoplasmic reticulum stress signalling – from basic mechanisms to clinical applications, Almanza et al., 2019 (https://febs.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/febs.14608) –review;

 

3. Anatomy and Histology of the Pancreas, https://www.pancreapedia.org/reviews/anatomy-and-histology-of-pancreas, Daniel S. Longnecker.                                                                         

powered by iceixWEB