COCNCURS CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC

Generale / 30.09.2020

I.B.P.C.”N.SIMIONESCU” cu sediul in str. B.P.Hasdeu nr.8, sector 5, Bucuresti scoate la concurs 4 posturi vacante de:

                                                         -  CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC

 

Condiții generale:

Candidatul:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

    

Condiții specifice:

- Absolvent Facultate: Biologie, Chimie, Biochimie, Medicina Umana/ Veterinara, Fizica,

- Vechime in activitatea de cercetare - dezvoltare sau in invatamantul superior de cel putin 2 ani, sau de cel putin 4 ani in alte activitati.

            

Candidații vor depune toate actele de înscriere la Biroul Resurse Umane.

 

Acte necesare pentru întocmirea dosarului de concurs:

a)cerere de inscriere adresata Directorului Institutului,

b)curriculum vitae, semnat de candidat, model Europass,

c)copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca,

d)copia actului de identitate,

e)copii diploma bacalaureat, diploma de licenta  insotita de foaia matricola  si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari,

f) copie legalizata de pe diploma de doctor in ramura de stiinta corespunzatoare ,precum si de pe alte diplome sau titluri stiintifice sau academice.

g)cazierul judiciar,

h)adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatatecorespunzatoare, in original.

 

Concursul se va desfășura în data de 02.11.2020, ora 11.00, la sediul Institutului si va consta într-o proba scrisă și o probă orală.

Dosarele de concurs  se primesc până la data de 30.10.2020, ora 16.00 , la compartimentul Resurse Umane.

Relații suplimentare și bibliografia se pot obține zilnic între orele 11-14 la telefon 021.3194518 sau 021.3194524, pe www.icbp.ro sau la sediul Institutului – ec.Balaceanu Elena.

 

 

 

TEMATICA CONCURS CERCETATOR STIINTIFIC

 

1)      Biomembranele: structura, functii (transport, permeabilitate);

2)      Jonctiunile intercelulare: organizare, tipuri, metode de studiu.

3)      Nucleul si nucleolul: structura, biochimie, aparat genetic. Ciclul nuclear, mitoza, meioza, ADN recombinant.

4)      Reticolul endoplasmic: structura, biochimie, functii.

5)      Ribozomii: structura, biochimie, rol in sinteza proteica.  

6)      Biosinteza proteinelor;

7)      Aparatul Golgi: organizare, functii,

8)      Proteine: clasificare, metode de separare, identificare si caracterizare.

9)      Enzime: clasificare, cinetica reactiilor enzima-substrat, exemple de actiune in metabolismul celular .

10)  Citoschelet: microtubuli, microfilamente, actina, miozina, organizare moleculara, contractia musculara.

11)  Mitocondria: structura, biochimie, functii.

12)   Endocitoza, transcitoza si fagocitoza.

13)  Lizosomii: structura, biochimie, rol.

14)  Date generale de imunologie. Imunoglobulinele, formarea anticorpilor, reactia antigen-anticorp,.

15)  Principii generale si aplicatiile urmatoarelor tehnici

      - microscopie electronica; microscopia electronica de baleaj (scanning);

      - citochimie si imunocitochimie

      - culturi de tesuturi si celule;

      -ultracentrifugarea, cromatografia, electroforeza,

 

BIBLIOGRAFIE

-  Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian Lewis, Martin Raff, Keith Roberts, and Peter Walter Molecular Biology of the Cell. Fifth Edition, Garland Publishing Inc., 2006.

- H.Lodish, D.Baltimore, A.Berk, S.Lawrence Zipursky, P.Matsudaria, J.Darnell.

Molecular Cell Biology. Third Edition, Scientific American Books, 1996

- J.Sambrook, E.F.Fritsch, T.Maniatis. Molecular Cloning, a laboratory manual, Second Edition, 1989

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powered by iceixWEB