09.10.2020- REFERENT DE SPECIALITATE IA

Generale / 09.10.2020

IBPC “N.SIMIONESCU” cu sediul în str. B.P.Haşdeu, nr.8, sector 5, Bucureşti, scoate la concurs 1  post temporar vacant de:

 

- REFERENT DE SPECIALITATE IA,

Condiţii generale:

Candidatul:

 

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

 

Cerinţele postului:

- studii superioare economice, tehnice, juridice;

- vechime in specialitate minim 5 ani,

- experienta in achizitii publice, perfectionari (specializari).

- cunostinte operare PC (cunoasterea programelui: sicap, constituie un avantaj).

 

 

Atribuţii:

 

- Proceseaza documentele primite referitoare la declansarea activitatilor  specifice achizitiilor privind achizitiile de produse.

- Elaborareza si propune spre aprobare  Programul Anual de Achizitii Publice pe baza necesitatilor comunicate de departamentele din cadrul Institutului,

-Sa verifice incadrarea pe coduri CPV privind achizitiile de produse

-Sa  participe la intocmirea si  procesarea documentatia de atribuire

-Sa participe la intocmirea contractului prvivind achizitia de lucrari, servicii, produse si

dosarul de achizitiei.

 

Candidaţii vor depune toate actele de înscriere la Biroul Resurse Umane.

 

Acte necesare pentru întocmirea dosarului de concurs:

  • cerere de înscriere adresată Directorului Institutului,curriculum vitae,
  • cópia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă,
  • cópia actului de identitate,
  • cópiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări,
  • cazierul judiciar,
  • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, în original.

Concursul se va desfăşura conform calendarului următor:

- 26.10.2020 ora 10.00 -  proba scrisa

- 28.10.2020 ora 10.00 - interviu 

 


 

 

Dosarele de concurs se primesc până la data de 16.10.2020 ora 16.00 , la compartimentul Resurse Umane.  

   


 

 

09.10.2020

Publicarea anuntului

09.10.2020-16.10.2020 ora 16.00

Depunerea dosarelor de concurs

19.10.2020

Selectia dosarelor

19.10.2020

Afisarea rezultatelor selectiei dosarelor

20.10.2020

Depunerea contestatiilor

21.10.2020

Afisarea rezultatelor solutionarii contestatiilor

26.10.2020 ora 10.00

Sustinerea probei scrise

26.10.2020

Afisare rezultate proba scrisa

27.10.2020

Depunere contestatii proba scrisa

27.10.2020

Afisarea rezultatelor solutionarii contestatiilor

28.10.2020 ora 10.00

Sustinerea interviului

28.10.2020

Afisare rezultate interviu

29.10.2020

Depunere contestatii la interviu

29.10.2020

Afisarea rezultatele solutionarii contestatiilor

30.10.2020

Afisarea rezultatelor finale

 

 

 


 

Bibliografie:

 

Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice  cu modificari si completari,

Hotararea nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din legea nr.98/2016 privind achizitiile publice

Legea nr.101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor.

 


 

REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR DE INSCRIERE

  concurs organizat pentru ocupare 1 post temporar vacant de

REFERENT DE SPECIALITATE IA 

 

            Afisat astazi 19.10.2020 ora 14.00 la sediul din str.B.P.Hasdeu nr.8, sector 5, avizier.

           

 

 

Nr.crt

Numele si prenumele

Rezultatul selectarii dosarelor

Observatii

1.

424

Admis

 

 

 

            Se pot depune contestatii in termen de o zi lucratoare de la data afisarii rezultatelor selectiei dosarelor.

           

              Candidatii declarati admisi de catre comisia de concurs se pot prezenta pentru sustinerea probei scrise in data de 26.10.2020 ora 10.00 la sediul Institutului.

powered by iceixWEB