19.10.2020 - Director adjunct, gradul II - Secretar științific, gradul II

Generale / 19.10.2020

 

                        I.B.P.C.”N.SIMIONESCU” cu sediul in str. B.P.Hasdeu , nr.8 ,sector 5, Bucuresti anunta scoaterea la concurs a urmatoarelor post de conducere:

     - Director adjunct, gradul II, norma intreaga, contract individulal de munca pe perioada determinata ( mandat de 4 ani).

     - Secretar stiintific, gradul II, norma intreaga, contract individulal de munca pe perioada determinata ( mandat de 4 ani).

     Conditii generale necesare ocuparii postului :

    a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

    c) are capacitate deplină de exerciţiu;

    d) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

   f) sunt apte din punct de vedere medical pentru exercitarea functiei pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitati sanitare abilitate;

 g) nu a fost sanctionata pentru incalcarea dispozitiilor legale in materie fiscala, dovada facandu-se pe baza de certificat de cazier fiscal;

h) nu a adus vreun prejudiciu patrimonial unei unitati de cercetare-dezvoltare, conform legii, dovada facandu-se pe declarative pe propria raspundere.

     Conditii specifice :

-  studii superioare de lunga durata si titlul de doctor,

-  experienta in activitatea de cercetare din profilul institutului de minimum 10 ani,

-  sa fie cel putin cercetator stiintific gradul II sau conferentiar universitar.

             Candidatii vor depune toate actele de inscriere la Biroul Resurse Umane.

            Acte necesare pentru intocmirea dosarului de concurs:

a)      cerere de inscriere adresata Directorului Institutului;

b)      copie act de identitate;

c)      copie de pe diploma de doctor in ramura de stiinta corespunzatoare postului precum si de pe alte diplome si titluri stiintifice;

d)      copie, dupa caz, de pe Ordinul Ministrului Educatiei/decizia de acordare a gradului profesional de cercetator stiintific gradul I/II sau profesor universitar/conferentiar universitar;

e)      curriculum vitae model europass  (semnat si datat pe fiecare pagina);

f)       lista lucrarilor stiintifice publicate ( semnata si datata);

g)      adverinta medicala;

h)      cazierul judiciar;

i)       cazierul fiscal;

j)       declaratie pe propria raspundere ca nu este implicat si nu are calitatea de invinuit sau inculpat in vreun proces penal, in conformitatecu art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii;

k)      declaratie pe propria raspundere ca nu a adus vreun prejudiciu patrimonial unei unitati de cercetare-dezvoltare, conform legii.

Concursul se va desfasura in data de 02.12.2020, ora 14.00 la sediul Institutului  si consta intr-un interviu.

Dosarele de concurs se depun pana la 18.11.2020 ora 15.00, la sediul I.B.P.C. “N.Simionescu”, din str. B.P.Hasdeu, nr.8, sector 5,Bucuresti, la compartimentul Resurse Umane.

Tipul probelor de concurs:

Concursul consta in urmatoarele etape:

a)      selectia dosarelor de concurs;

b)      interviu.

Calendarul de desfasurare a concursului:

19.10.2020 - Publicarea anuntului

19.10.2020-18.11.2020 – Depunerea dosarelor de concurs

20.11.2020 – Selectia dosarelor

20.11.2020- Afisarea rezultatelor selectiei dosarelor

23.11.2020 – Depunerea contestatiilor

24.11.2020 – Afisarea rezultatelor solutionarii contestatiilor

02.12.2020 ora 14.00 – Sustinerea interviului

03.12.2020 – Afisarea rezultate interviu

04.12.2020 -Depunere contestatii interviu

04.12.2020- Afisarea rezultatelor solutionarii contestatiilor

07.12.2020 Afisare rezultate finale

            Relatii suplimentare se pot obtine zilnic  la telefon 021.3194518 sau 021.3194524, sau la sediul Institutului – ec.Balaceanu Elena  si pe site-ul www.icbp.ro.


 REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE

powered by iceixWEB