14.12.2020 - CONCURS CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC part-time (4 ore/zi), pe durată determinată

Generale / 10.11.2020

I.B.P.C.”N.SIMIONESCU” cu sediul in str. B.P.Hasdeu nr.8, sector 5, Bucuresti scoate la concurs 1/2 post vacant de:

 

                 -   Cercetător științific part-time (4 ore/zi), pe durată determinată

 

I.B.P.C.”N.SIMIONESCU” cu sediul in str. B.P.Hasdeu, Nr.8, Sector 5 Bucuresti scoate la concurs 1/2 post vacant de cercetator stiintific part-time (4 ore/zi), pe durata determinata in cadrul proiectului PN-III-P1-1.1-TE-2019-2044 cu titlul: „Peptide derivate din apolipoproteina A-II cu potential terapeutic in ateroscleroza”.

                        Conditii generale :

    a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

    d) are capacitate deplină de exerciţiu;

    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

   f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

   g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

     Cerintele postului:

    -  studii superioare: Biologie, Biochimie, Biotehnologie, Chimie.

   -   activitate de cercetare-dezvoltare in specialitate sau in invatamantul superior de cel putin 2 ani sau de cel putin 4 ani in alte activitati.

    - cunoasterea limbii engleze, cel putin nivel mediu.

         Candidatii vor depune toate actele de inscriere la Biroul Resurse Umane.

            Acte necesare pentru intocmirea dosarului de concurs:

a) cerere de inscriere adresata Directorului Institutului,

b) curriculum vitae, semnat de candidat, model Europass.

c) copia actului de identitate.

d) copii diploma bacalaureat, diploma de licenta  insotita de foaia matricola si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari,

e) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie,

f) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza,

g) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatatecorespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate, in original.

Candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.

Concursul se va desfasura in data de 14.12.2020, ora 10.00 la sediul Institutului si va consta intr-o probă scrisă și orală.

Dosarele de concurs  se primesc pana la data de 10.12.2020, ora 16.00, la compartimentul Resurse Umane.

            Relatii suplimentare si bibliografia se pot obtine zilnic intre orele 11-14 la telefon 021.3194518 sau 021.3194524, sau la sediul Institutului – ec. Balaceanu Elena si pe site-ul www.icbp.ro.

 

 

 

 


TEMATICĂ CONCURS CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC

 

1)      Biomembranele: structura, functii (transport, permeabilitate).

2)      Jonctiunile intercelulare: organizare, tipuri, metode de studiu.

3)      Nucleul si nucleolul: structura, biochimie, aparat genetic. ADN recombinant.

4)      Reticolul endoplasmic: structura, biochimie, functii.

5)      Ribozomii: structura, biochimie, rol in sinteza proteica.  

6)      Biosinteza proteinelor.

7)      Aparatul Golgi: organizare, functii.

8)      Proteine: clasificare, metode de separare, identificare si caracterizare.

9)      Enzime: clasificare, cinetica reactiilor enzima-substrat, exemple de actiune in metabolismul celular.

10)  Citoschelet: microtubuli, microfilamente, actina, miozina, contractia musculara.

11)  Mitocondria: structura, biochimie, functii.

12)   Endocitoza, transcitoza si fagocitoza.

13)  Lizosomii: structura, biochimie, rol.

14)  Date generale de imunologie. Imunoglobulinele, formarea anticorpilor, reactia antigen-anticorp.

15)  Principii generale si aplicatiile urmatoarelor tehnici

      - microscopie electronica

      - citochimie si imunocitochimie

      - culturi de tesuturi si celule

      - electroforeza, ultracentrifugarea, cromatografia.

 

 

BIBLIOGRAFIE

-  Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian Lewis, Martin Raff, Keith Roberts, and Peter Walter Molecular Biology of the Cell. Fifth Edition, Garland Publishing Inc., 2006.

- H.Lodish, D.Baltimore, A.Berk, S.Lawrence Zipursky, P.Matsudaria, J.Darnell.

Molecular Cell Biology. Third Edition, Scientific American Books, 1996

- J.Sambrook, E.F.Fritsch, T.Maniatis. Molecular Cloning, a laboratory manual, Second Edition, 1989

 

 

 

 

 

 

powered by iceixWEB