09.12.2020 - CONCURS ASISTENT STAGIAR

Generale / 20.11.2020

 

I.B.P.C.”N.SIMIONESCU” cu sediul in str. B.P.Hasdeu , nr.8 sector 5 Bucuresti scoate la concurs 1 post vacant de asistent stagiar, norma intreaga pe perioada de derulare a proiectului BETAUPREG cu titlul „Supportive therapy for diabetes by increasing the stress endurance and regenerative capacity of β-cells” (2020-2023).

   


 

 

   Conditii generale :

    a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

    d) are capacitate deplină de exerciţiu;

    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

   f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

   g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

     Cerintele postului:

    - Minim studii medii (studiile superioare ar fi un avantaj), de preferinta profil chimie-biologie

    - Cunoasterea limbii engleze este considerata un avantaj

    -  Operare calculator Office (Word, Excel).

   

 Candidatii vor depune toate actele de inscriere la Biroul Resurse Umane.

            Acte necesare pentru intocmirea dosarului de concurs:

a)      cerere de inscriere adresata Directorului Institutului,

b)      curriculum vitae, semnat de candidat , model Europass,

c)      copia actului de identitate,

d)      copia diploma bacalaureat,

f)   cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza,

g)      adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatatecorespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate, in original.

Candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.

Concursul se va desfasura conform calendarului urmator:

-          09.12.2020 ora 10.00 proba scrisa

-          14.12.2020 ora 10.00 interviu

Dosarele de concurs se primesc pana la data de 27.11.2020 ora 16.00, la compartimentul Resurse Umane.

Relatii suplimentare se pot obtine la adresa de email: ana.vacaru@icbp.ro.

Concursul consta in urmatoarele etape:

a)      Selectia dosarelor de concurs

b)      Proba scrisa

c)      Interviu

 


 

Calendarul de desfasurare a concursului:

20.11.2020 -  publicarea anuntului

20.11.2020-27.11.2020 -  depunerea dosarelor de concurs

02.12.2020 - selectia dosarelor

02.12.2020 – afisarea rezultatelor selectiei dosarelor

03.12.2020 – depunerea contestatiilor

04.12.2020- afisarea rezultatelor solutionarii contestatiilor

09.12.2020 ora 10.00 – sustinere proba scrisa

09.12.2020 - afisare rezultate proba scrisa

10.12.2020- depunere contestatii proba scrisa

11.12.2020 - afisarea rezultatelor solutionarii contestatiilor

14.12.2020  ora 10.00– sustinere interviu

14.12.2020 – afisare rezultate interviu

15.12.2020 – depunere contestatii interviu

15.12.2020 – afisarea rezultatelor solutionarii contestatiilor

16.12.2020 – afisare rezultate finale

 


 

Bibliografie:

  1. Introducere in tehnica experimentala

http://www.usamvcluj.ro/fiziopatologie/images/romana/laboratoare/Fp%20I%20-LP%201.pdf  - documentul poate fi gasit la adresa mentionata, sau poate fi pus la dispozitie, la cerere, la adresa ana.vacaru@icbp.ro

       2. Calcularea si prepararea unor solutii de anumite concentratii (procentuale, molare, normale).


 

powered by iceixWEB