14.04.2021- CONCURS - Asistent de cercetare științifică stagiar

Generale / 10.03.2021

   


 


 

 

        I.B.P.C.”N.SIMIONESCU” cu sediul in str. B.P.Hasdeu , nr.8 sector 5 Bucuresti scoate la concurs 1 post vacant norma intreaga de asistent de cercetare stiintifica stagiar, in cadrul subproiectului "Explorarea potentialului terapeutic al veziculelor extracelulare in modele experimentale de hipertrofie cardiaca si ateroscleroza coronariana "in vitro" si " in vivo" acronim BIOVEA, din cadrul proiectului complex cu titlul"Dezvoltarea de BIOnanotehnologii bazate pe Veziculele Extracelulare, aplicabile in diagnosticul precoce, prognosticul si terapia bolii Aterosclerotice", contractul PCCDI nr.83/2018.

                        Conditii generale :

    a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

    d) are capacitate deplină de exerciţiu;

    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

   f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

   g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

     Cerintele postului:

    -  studii superioare: Biologie,Chimie, Biochimie, Medicina umana/veterinara, Fizica, Biofizica,

    -  cunoasterea limbii engleze,

Candidatii vor depune toate actele de inscriere la Biroul Resurse Umane.

            Acte necesare pentru intocmirea dosarului de concurs:

a)      cerere de inscriere adresata Directorului Institutului,

b)      curriculum vitae, semnat de candidat , model Europass,

c)      copia actului de identitate,

d)      copii legalizate de pe diploma bacalaureat , diploma de licenta  insotita de foaia matricola  si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari,

f)      cazierul judiciar,

g)     adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatatecorespunzatoare, in original.

Concursul se va desfasura in data de 14.04.2021 , ora 10.00 la sediul Institutului si va consta intr-o proba scrisa si orala .

Dosarele de concurs  se primesc pana la data de 09.04.2021, ora 14,00 , la compartimentul Resurse Umane .

            Relatii suplimentare si bibliografia se pot obtine zilnic intre orele 11-14 la telefon 021.3194518 sau 021.3194524, sau la sediul Institutului – ec. Balaceanu Elena si pe site-ul www.icbp.ro .

 


 

Tematica

- Membrana celulara. Structura moleculara si functiile membranelor celulare.

- Proteine. Structura si functia.

- Metode de estimare a concentratiei proteinelor.

 


 

Bibliografie

Molecular Biology of the Cell, 6th edition, Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian Lewis, Davis Morgan, Martin Raff,

 


 

 

REZULTAT FINAL

 


 


 

powered by iceixWEB