14.04.2021 - ANULAT CONCURS - Referent de specialitate gradul IA

Generale / 22.03.2021


 


 

      I.B.P.C.”N.SIMIONESCU” cu sediul in str. B.P.Hasdeu , nr.8 sector 5 Bucuresti scoate la concurs 1  post contractual de executie vacant , astfel:

 

 Referent de specialitate gradul IA cunorma intreaga pe durata nedeterminata.

     Conditii generale :

    a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

    d) are capacitate deplină de exerciţiu;

    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

    f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

   g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

     Cerintele postului:

- studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau ciclul II Bologna absolvite cu diploma master in domeniul economic;

- prezinta avantaj absolvirea unui curs de formare – Inspector resurse umane;

- vechime in munca minim 5 ani ( experienta in institutii publice constituie un avantaj);

- cunostinte avansate de legislatia muncii;

 

Atributii:

-          derularea procedurilor cu privire la recrutarea, angajarea, promovarea personalului salarizat si incetarea contractului individual de munca, stabilirea drepturilor salariale;

-          completarea registrului general de evidenta a salariatilor ;

-          intocmirea organigramei si a statului de functii;

-          intocmirea proiectiei bugetare pentru cheltuielile salariale si monitorizarea acesteia;

-          intocmirea situatiilor statistice solicitate de institutiile abilitate;

 

             Candidatii vor depune toate actele de inscriere la Biroul Resurse Umane.

 

            Acte necesare pentru intocmirea dosarului de concurs:

a)      cerere de inscriere adresata Directorului Institutului,

b)      curriculum vitae, datat si semnat de candidat , model Europass,

c)      copia carnetului de munca ,sau dupa caz o adeverinta care sa ateste vechimea in munca,

d)      copia actului de identitate,

e)      copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari ,

f)      cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza.

g)     adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatatecorespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate, in original.

Candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.

 

Nota: Documentele depuse in copie vor fi asumate de catre candidat cu mentiunea

“conform cu originalul”, semnate si datate.

 

Concursul se va desfasura conform calendarului urmator:

- 14.04.2021 ora 10.00 -  proba scrisa

- 16.04.2021 ora 10.00 - interviu

Dosarele de concurs  se primesc pana la data de 05.04.2021 ora 16.00, la compartimentul Resurse Umane.

Relatii suplimentare se pot obtine zilnic intre orele 11-14 la telefon 021.3194518 si 021.3194524, sau la sediul Institutului – ec. Balaceanu Elena.

 


 

 

    Concursul consta in urmatoarele etape:

a)      Selectia dosarelor de concurs

b)      Proba scrisa

c)      Interviu

 

Calendarul de desfasurare a concursului:

22.03.2021 -  publicarea anuntului

22.03.2021-05.04.2021 -  depunerea dosarelor de concurs

06.04.2021 - selectia dosarelor

06.04.2021 – afisarea rezultatelor selectiei dosarelor

07.04.2021 – depunerea contestatiilor

07.04.2021- afisarea rezultatelor solutionarii contestatiilor

14.04.2021 ora 10.00 – sustinere proba scrisa

14.04.2021 - afisare rezultate proba scrisa

15.04.2021- depunere contestatii proba scrisa

15.04.2021 - afisarea rezultatelor solutionarii contestatiilor

16.04.2021  ora 10.00– sustinere interviu

16.04.2021 – afisare rezultate interviu

19.04.2021 – depunere contestatii interviu

19.04.2021 – afisarea rezultatelor solutionarii contestatiilor

20.04.2021 – afisare rezultate finale

 

 

 


 

 

Bibliografie:

 

Legea 53/2003 – Codul Muncii cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea 319/2003 – privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea 153/2017 Cadru privind salarizarea personalului platit din fonduri publice cu modificarile si completarile ulterioare;

H.G. nr 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului -cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice cu modificarile si completarile ulterioare;

H.G.nr. 905/2017 privind registrul general de evidenta a salariatilor;

Hotarare nr 250/08.05.1992- privind concediul de odihna si alte concedii ale salariatilor din administratia publica, din regiile autonome cu specific deosebit si din unitatile bugetare, cu modificarile si completarile ulterioare;

O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare;

 


 

Selectia dosarelor

 

REZULTAT

 

MOTIVAȚIE ANULARE CONCURS

 


 


 

powered by iceixWEB