24.05.2021 CONCURS Referent specialitate gradul IA

Generale / 28.04.2021

       

 

      I.B.P.C.”N.SIMIONESCU” cu sediul in str. B.P.Hasdeu , nr.8 sector 5 Bucuresti scoate la concurs 1  post contractual de executie vacant , astfel:    Referent de specialitate gradul IA cu norma intreaga pe durata nedeterminata.   

   Conditii generale :  

  a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;  

   b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;   

  c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;    

  d) are capacitate deplină de exerciţiu;    

  e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;   

  f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;   

  g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.       

 

Cerintele postului:

- studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau ciclul II Bologna absolvite cu diploma master in domeniul economic, juridic - prezinta avantaj absolvirea unui curs de formare- Inspector resurse umane;

- vechime in munca: minim 5 ani ( experienta in institutii publice constituie un avantaj); - cunostinte avansate de legislatia muncii;  

Atributii:

-        derularea procedurilor cu privire la recrutarea, angajarea, promovarea personalului salarizat si incetarea contractului individual de munca, stabilirea drepturilor salariale; -        completarea registrului general de evidenta a salariatilor ;

-        intocmirea organigramei si a statului de functii;

-        intocmirea proiectiei bugetare pentru cheltuielile salariale si monitorizarea acesteia; -        intocmirea situatiilor statistice solicitate de institutiile abilitate;                Candidatii vor depune toate actele de inscriere la Biroul Resurse Umane.    

           Acte necesare pentru intocmirea dosarului de concurs:

a)     cerere de inscriere adresata Directorului Institutului,

b)     curriculum vitae, datat si semnat de candidat , model Europass,

c)     copia carnetului de munca ,sau dupa caz o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, d)     copia actului de identitate,

e)     copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari ,

f)   cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza.

g)  adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate, in original. Candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.   Nota: Documentele depuse in copie vor fi asumate de catre candidat cu mentiunea “conform cu originalul”, semnate si datate.  

Concursul se va desfasura conform calendarului urmator: - 24.05.2021 ora 10.00 -  proba scrisa - 27.05.2021 ora 10.00 - interviu Dosarele de concurs  se primesc pana la data de 14.05.2021 ora 15.00, la compartimentul Resurse Umane.

Relatii suplimentare se pot obtine zilnic intre orele 11-14 la telefon 021.3194518 si 021.3194524, sau la sediul Institutului – ec. Balaceanu Elena.       

Concursul consta in urmatoarele etape:

a)     Selectia dosarelor de concurs

b)     Proba scrisa

c)     Interviu   Calendarul de desfasurare a concursului: 28.04.2021 -  publicarea anuntului 28.04.2021-14.05.2021  ora 15.00-  depunerea dosarelor de concurs 17.05.2021 - selectia dosarelor 18.05.2021 – afisarea rezultatelor selectiei dosarelor 18.05.2021 – depunerea contestatiilor 19.05.2021- afisarea rezultatelor solutionarii contestatiilor 24.05.2021 ora 10.00 – sustinere proba scrisa 25.05.2021 - afisare rezultate proba scrisa 25.05.2021- depunere contestatii proba scrisa 26.05.2021 - afisarea rezultatelor solutionarii contestatiilor 27.05.2021  ora 10.00– sustinere interviu 28.05.2021 – afisare rezultate interviu 28.05.2021 – depunere contestatii interviu 31.05.2021 – afisarea rezultatelor solutionarii contestatiilor 02.06.2021 – afisare rezultate finale        

 

Bibliografie:   Legea 53/2003 – Codul Muncii cu modificarile si completarile ulterioare; Legea 319/2003 – privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu modificarile si completarile ulterioare; Legea 153/2017 Cadru privind salarizarea personalului platit din fonduri publice cu modificarile si completarile ulterioare; H.G. nr 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului -cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice cu modificarile si completarile ulterioare; H.G.nr. 905/2017 privind registrul general de evidenta a salariatilor cu modificarile si completarile ulterioare; Hotarare nr 250/08.05.1992- privind concediul de odihna si alte concedii ale salariatilor din administratia publica, din regiile autonome cu specific deosebit si din unitatile bugetare, cu modificarile si completarile ulterioare; O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare; Legea 752/2001 privind organizarea si functionarea Academiei Romane; Statutul Academiei Romane;

powered by iceixWEB