09.06.2021 - CONCURS - Șef serviciu Financiar-Contabilitate

Generale / 25.05.2021 

I.B.P.C.”N.SIMIONESCU” cu sediul in str. B.P.Hasdeu , nr.8 sector 5 Bucuresti organizeaza examen de promovare pe 1  post contractual de conducere , astfel:

 

Sef serviciu Financiar-Contabilitate cunorma intreaga pe durata nedeterminata.

     Conditii generale :

    a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

    d) are capacitate deplină de exerciţiu;

    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

   f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

   g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

     Cerintele postului:

- studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau ciclul II Bologna absolvite cu diploma master in domeniul economic,

- vechime in munca: minim 4 ani in contabilitatea institutiilor publice

 

Atributii:

-  Coordoneaza si conduce activitatea serviciului financiar-contabilitate in ansamblu , in conformitate cu reglementarile legale;

-  Urmareste realizarea sarcinilor de serviciu pentru personalul din cadrul serviciului;

 

Examenul de promovare  se va desfasura in data de 09.06.2021 ora 10.00 si va consta in sustinerea unei probe scrise.

Rezultatul probei scrise se afiseaza la sediul si pe site-ul IBPC N Simionescu in data de 09.06.2021. Promovarea se realizeaza prin obtinerea notei minime 7 (sapte).

Candidatul poate depune contestatie cu privire la rezultatul probei scrise in termen de o zi lucratoare de la data afisarii acesteia.

Rezultatul la contestatia depusa se va afisa in termen de o zi lucratoare pe site-ul IBPC NS si la sediul acestuia.

Rezultatul final al examenului de promovare se afiseaza la sediul IBPC N Simionescu si pe site-ul institutiei in data de 14.06.2021.

 


 

BIBLIOGRAFIE 

- LEGE   Nr. 82 din 24 decembrie 1991 – republicata

- ORDIN nr. 1.917 din 12 decembrie 2005- pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia;

 - OMFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea,lichidarea, ordonanţarea și plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum și organizarea, evidenţa și raportarea angajamentelor bugetare și legale;

- O.M.F.P. nr. 547/2009 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea și plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum și organizarea, evidenţa și raportarea angajamentelor bugetare și legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002

- ORDONANTA nr. 119 din 31 august 1999 (*republicata*) privind controlul intern si controlul financiar preventiv

- ORDIN Nr. 2332/2017 din 30 august 2017 privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu

- ORDIN Nr. 923 din 11 iulie 2014 (REPUBLICAT) pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu

- DECRET nr. 209 din 5 iulie 1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casa

 


 

 

REZULTAT FINAL

  

powered by iceixWEB