15.12.2021 - CONCURS- Asistent I (studii medii)

Generale / 23.11.2021

        

 

.B.P.C. ”N. SIMIONESCU” cu sediul în București, Str. B.P.Hașdeu nr.8, Sector 5, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de Asistent  I (studii medii), cu normă întreagă, pedurata nedeterminată  sau  perioadă determinată în cazul persoanelor pensionate.

Conditii generale :

               a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a  statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

               b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

               c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

               d) are capacitate deplină de exerciţiu;

               e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

              f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

              g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Atribuții principale: 
• Pregătirea mediilor de cultură, a soluțiilor tampon, antibioticelor, etc;
• Inițierea, propagarea si crioprezervarea liniilor de celule;  
• Pregătirea, curațarea, dezinfectarea și aranjarea materialelor utilizate (sticlarie de laborator, instrumentar) din cadrul laboratorului (autoclavare, sterilizare uscată); 
• Curațarea și dezinfectarea spatiilor din camerele curate; 

• Verificarea de stocuri și informarea șefului de laborator privind necesarul de achiziții;
• Pregătirea echipamentelor înainte și după sesiunea de lucru;
• Prepararea de geluri pentru electroforeza;
• Realizarea de experimente simple, sub directa îndrumare a unui specialist.

 

Cerințe: 

 • Studii medii: absolvent liceu cu profil de biologie, chimie, tehnologic;
 • Vechime în muncă minim 1 an;
 •  Experiența de lucru în cadrul unui laborator de biologie, chimie (clinica medicală, producție farma, sau alimentară) - de preferat;
 •  Insusirea procedurilor și instrucțiunilor de lucru;
 •  Utilizarea și intretinerea echipamentelor din laboratoare conform instructiunilor producatorilor;
 •  Abilități de lucru în echipă;
 •  Rabdare, calm;
 •  Îndemânare și atenție la detalii;
 •  Rigurozitate și constiinciozitate;
 •  Implicare și dorința de autoperfecționare.

 


 

 

Calendarul de desfașurare al concursului:

 

23.11.2021 - publicarea anunțului;

23.11.2021 - 09.12.2021-  depunerea dosarelor de concurs;

10.12.2021 - selecția dosarelor;

10.12.2021 - afișarea rezultatelor selectiei dosarelor;

13.12.2021 - depunerea contestațiilor;

14.12.2021 - afisarea rezultatelor soluționarii contestațiilor;

15.12.2021 - ora 10.00 - sustinere proba scrisă;

15.12.2021 - afisare rezultate proba scrisă;

16.12.2021 - depunere contestatii proba scrisă;

17.12.2021 - afisarea rezultatelor soluționarii contestațiilor;

20.12.2021 - ora 10.00 - sustinere interviu;

20.12.2021 - afișare rezultate interviu;

21.12.2021 - depunere contestații interviu;

22.12.2021 - afisarea rezultatelor soluționarii contestațiilor;

23.12.2021 - afișare rezultate finale.

 

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Institutului de Biologie și Patologie Celulară „Nicolae Simionescu” din Bucureşti, str. B. P. Haşdeu nr. 8, sectorul 5, telefonul 021/319.45.18, 021/319.45.24.

 


 

Bibliografie:

 1. Tehnici de asepsie si antisepsie: http://medicina.san.ro/cursuri/Programul%20de%20studiu%20Asistenta%20Medicala.pdf
 2. Cell Culture Basics Handbook - https://www.vanderbilt.edu/viibre/CellCultureBasicsEU.pdf;
 3. Intretinerea culturilor celulare in laborator - Tehnici uzuale si conditii de cultura – material disponibil la sediul I.B.P.C  ”N. SIMIONESCU”.

  

 

 

  REZULTAT SELECTIE DOSARE   

 

         

 

 

 

 

 


 

 

 

REZULTAT PROBĂ SCRISĂ   

 

        

 

 

 

 

 


 

 

 

REZULTAT PROBĂ INTERVIU

 

        

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

REZULTAT FINAL

 

        

 

 

 

 

 

  

 

 

powered by iceixWEB