02.08.2022 - CONCURS- un (1) post vacant de Asistent de cercetare științifică cu normă întreagă, pe durată nedeterminată

Generale / 29.06.2022
 

 

 

 

I.B.P.C.”N.SIMIONESCU” cu sediul in str. B.P.Hasdeu , nr.8 sector 5 Bucuresti organizeaza concurs pentru ocuparea a unui post vacant de Asistent de cercetare științifică cu normă întreagă, pe durată nedeterminată .

                 Conditii generale :

               a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a  statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

               b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

               c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

               d) are capacitate deplină de exerciţiu;

               e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

              f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

              g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

             Cerintele postului pentru asistent de cercetare:

- studii superioare bio-medicale, inclusiv masteranzi

- cunostinte de baza in tehnici de biochimie, biologie celulara si moleculara

-  cunoasterea limbii engleze, nivel mediu

            Acte necesare pentru intocmirea dosarului de concurs:

a)      cerere de inscriere adresata Directorului Institutului,

b)      curriculum vitae, semnat de candidat, model Europass,

c)      copia actului de identitate,

d)      copii legalizate de pe diploma de bacalaureat sau echivalentă, diploma de licenţă ori echivalentă, însoţite de foaia matricolă,

e)      adeverinta care sa ateste vechimea in munca, dupa caz.

f)   cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza,

g)      adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatatecorespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate, in original.

Candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.

Concursul se va desfasura conform urmatorului calendar:

-          29.06.2022 – publicarea anuntului;

-          29.06.2022-28.07.2022 ora 14.00 – depunerea dosarelor;

-          29.07.2022 – afisarea selectiei dosarelor ora 10.00, depunerea contestatiilor pana la ora 15.00;

-          01.08.2022 - afisarea rezultatelor solutionarii contestatiilor

-          02.08.2022 – sustinere proba scrisa, ora 10.00;

-          03.08.2022 – afisare rezultate proba scrisa ora 10.00, depunerea contestatiilor pana la ora 14.00 ;

-          04.08.2022 – afisarea rezultatelor solutionarii contestatiilor;

-          05.08.2022 – sustinere proba interviu ora 10.00, afisarea rezultatelor probei de interviu, depunerea contestatiilor pana la ora 14.00.

-          08.08.2022 - afisarea rezultatelor solutionarii contestatiilor si afisarea rezultatelor finale.

Dosarele de concurs  se primesc pana la data de  28.07.2022 ora 14.00, la Compartimentul Resurse Umane.

Sunt admisi candidații care au obținut cel puțin media finala 8 și nici o nota sub 7, conform Legii 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.

Accesul in institutie si in sala de concurs se va face pe baza cartii de identitate in original.

Relatii suplimentare si bibliografia se pot obtine zilnic intre orele 11-14 la telefon 021.3194518 sau 021.3194524, sau la sediul Institutului – ref.sp.Liliana Zamfir si pe site-ul www.icbp.ro .

 


 

 

 

 

  • ASISTENT DE CERCETARE STIINTIFICA

 

TEMATICA

1)      Proteine: structură, funcții, metode de separare și identificare (tipuri de electroforeză,

Western Blot, metode de determinare a concentrației proteice).

2) Membrana celulară: structura, dinamica moleculara, funcții, metode de investigare.

 

 


 

 

 

BIBLIOGRAFIE

     Alberts B., Johnson A., Lewis J., Raff M., Roberts K., Walter P., “Molecular Biology of the

     Cell”, 6th edition, Garland Science; 2015. Cartea poate fi accesata gratuit de pe internet.

     (https://www.academia.edu/39964104/THE_CELL_Molecular_Biology_of_Sixth_Edition).

 

     -Proteins - Capitolul 3

     -Analyzing proteins- Capitolul 8

     -Membrane Structure (The Lipid Bilayer, Membrane proteins) – Capitolul 10

 

 


 

 

 

REZULTAT SELECTIE DOSARE                

 

 

 

 

REZULTAT PROBĂ SCRISĂ                

 

 

 

 

REZULTAT INTERVIU              

 

 

 

 

REZULTAT FINAL            

 

 

 
 

powered by iceixWEB