Concurs 12.09.2022 - Asistent de cercetare științifică, cu normă parțială, pe perioadă determinată

Generale / 22.08.2022

În vederea respectării clauzelor contractuale ale contractului nr. TE 154/2022 cu titlul „Molecule chaperon circulante in sânge – potențiali predictori ai evoluției diabetului gestațional; o analiza proteomică”, Institutul de Biologie si Patologie Celulara „Nicolae Simionescu” al Academiei Romane (IBPC „N. Simionescu”) anunță scoaterea la concurs a următorului post:

  • Asistent de cercetare științifică, cu normă parțială (15 ore/luna), pe perioadă determinată (septembrie 2022-mai 2024)

 

Condiții generale de participare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spaţiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Cerințele poziției din contract:

- participa la data înscrierii la concurs într-un program doctoral in domeniul Biologie ori Chimie

- cunoștințe avansate in tehnici de biochimie

- cunoștințe avansate de spectrometrie de masa pentru analiza peptidelor/proteinelor

- cunoașterea limbii engleze, nivel avansat

- cel puțin 3 ani de experiență în  cercetare biomedicala

- autor/coautor în cel puțin un studiu publicat într-o revistă indexată ISI cu factor de impact peste 2.

 

Acte necesare pentru întocmirea dosarului de concurs:

a) cerere de înscriere adresata Directorului Institutului,

b) curriculum vitae, semnat de candidat, model Europass,

c) copia actului de identitate,

d) copii legalizate de pe diploma de bacalaureat sau echivalentă, diploma de licență ori echivalentă, însoțite de foaia matricolă,

e) adeverință care sa ateste vechimea in munca,

f) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere ca nu are antecedente penale care sa-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează,

g) adeverință medicala care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate, în original.

 

Candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere ca nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel târziu până la data desfășurării concursului.

 

Concursul se va desfășura conform următorului calendar:

-02.09.2022– publicarea anunțului;

-05.09.2022-07.09.2022 ora 15.30 – depunerea dosarelor;

-08.09.2022 – afișarea selecției dosarelor ora 10.00, depunerea contestațiilor pana la ora 13.00 si afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor pana la ora 16.00;

-12.09.2022 – susținere proba interviu ora 10.00, afișarea rezultatelor probei de interviu, depunerea contestațiilor pana la ora 14.00 si afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor pana la ora 16.00 si afișarea rezultatelor finale.

 

Dosarele de concurs  se primesc pana la data de  07.09.2022 ora 15.30.

 

Sunt admiși candidații care au obținut cel puțin nota 8, conform Legii 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.

Accesul în instituție si in sala de concurs se va face pe baza cârtii de identitate in original.

Relații suplimentare si bibliografia se pot obține zilnic intre orele 11.00-14.00 la telefon 021.319.45.18 sau 021.319.45.24 la Compartimentul Resurse Umane, persoana de contact ref. sp. Liliana Zamfir, sau la sediul Institutului.

 

TEMATICA

 

-          Proteine: structură, funcții, metode de separare și identificare (electroforeză, Western Blot, metode de determinare a concentrației proteice).

-          Utilizarea spectrometriei de masa pentru analiza peptidelor / proteinelor

 

BIBLIOGRAFIE

 

 

 

 REZULTAT SELECTIE DOSARE

 

              Rezultat Selectie Dosare

 

 

REZULTAT FINAL CONCURS

 

            REZULTAT CONCURS

powered by iceixWEB