Concurs pentru ocuparea unui post vacant de Cercetator Științific – cu atributii de Medic Veterinar pentru Biobaza Institutului

Generale / 31.08.2022

ANUNȚ

             Institutul de Biologie si Patologie Celulara ”Nicolae Simionescu” cu sediul in str. B.P. Hasdeu, nr.8 sector 5 Bucuresti organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant de Cercetator Științific – cu atributii de Medic Veterinar pentru Biobaza Institutului, cu norma întreagă, pe durata nedeterminată.

                 Conditii generale:

               a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a  statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

               b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

               c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

               d) are capacitate deplină de exerciţiu;

               e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

              f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

              g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

                Cerintele postului:

- studii superioare: absolvent al Facultatii de Medicina  Veterinara

- cunoasterea limbii engleze, nivel mediu

- cunostinte despre biologia animalelor mici de laborator

- cunostinte operare programe pe calculator

- nota de promovare – 8

Sarcinile postului

- participa la indeplinirea obiectivelor   din programul de cercetare   al IBPC ”N. Simionescu”

- examineaza sanatatea animalelor mici de laborator (ex. soareci/hamsteri/sobolani)

- monitorizeaza si manipuleaza animalele mici de laborator

- are atributii legate de bunastarea animalelor folosite in proceduri stiintifice si de instruire

- gestioneaza relatia IBPC ”N.Simionescu” cu ANSVSA si se ocupa de procedurile de autorizare, de registre si raportari

- respecta procedurile interne legate de utilizarea echipamentelor si a aparaturii din dotare

- executa orice alte dispozitii date de superiorul ierarhic direct in realizarea strategiilor departamentului in limitele respectarii temeiului legal

Responsabilitatile postului

- se preocupa de cresterea, intretinerea si inmultirea animalelor de laborator respectand normele cu privire la protecţia si bunăstarea animalelor

-efectueaza si monitorizeaza anestezia în timpul interventiilor chirurgicale

- recolteaza probe biologice (sânge/ organe/tesuturi)

- implementeaza proceduri de ultimă oră

- raspunde   de   informarea   imediata   a   persoanelor   responsabile   privind   orice   defectiune   in functionare a echipamentelor din dotare

-se preocupa in permanenta de cresterea gradului de profesionalism cu care isi indeplineste

Sarcinile;

- raspunde de corectitudinea si promptitudinea cu care furnizeaza informatiile din domeniul sau

de activitate

- asigura un climat de colaborare intre membrii departamentului

-are o atitudine politicoasa atat fata de colegi, cat si fata de persoanele din exterior cu care vine

in contact

Acte necesare pentru intocmirea dosarului de concurs:

a)      cerere de inscriere adresata Directorului Institutului,

b)      curriculum vitae, semnat de candidat, model Europass,

c)      copia actului de identitate,

d)      copii legalizate de pe diploma de bacalaureat sau echivalentă, diploma de licenţă ori echivalentă, însoţite de foaia matricolă,

e)      adeverinta care sa ateste vechimea in munca,

f)   cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza,

g)      adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatatecorespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate, in original.

Candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.

Concursul se va desfasura conform urmatorului calendar:

-          01.09.2022 – publicarea anuntului;

-          01.09.2022-30.09.2022 ora 14.00 – depunerea dosarelor;

-          03.10.2022 – afisarea selectiei dosarelor ora 10.00, depunerea contestatiilor pana la ora 15.00;

-          04.10.2022 - afisarea rezultatelor solutionarii contestatiilor

-          05.10.2022 – sustinere proba scrisa, ora 10.00;

-          06.10.2022 – afisare rezultate proba scrisa ora 10.00, depunerea contestatiilor pana la ora 14.00 ;

-          07.10.2022 – afisarea rezultatelor solutionarii contestatiilor;

-          10.10.2022 – sustinere proba interviu ora 10.00, afisarea rezultatelor probei de interviu, depunerea contestatiilor pana la ora 14.00.

-          11.10.2022 - afisarea rezultatelor solutionarii contestatiilor si afisarea rezultatelor finale.

Dosarele de concurs  se primesc pana la data de 30.09.2022 ora 14.00, la compartimentul Resurse Umane.

Accesul in institutie si in sala de concurs se va face pe baza cartii de identitate in original.

Relatii suplimentare si bibliografia se pot obtine zilnic intre orele 11-14 la telefon 021.3194518 sau 021.3194524, sau la sediul Institutului – ec. Liliana Zamfir si pe site-ul www.icbp.ro .

 

 

TEMATICA

  1. Soarecele de laborator: biologie, fiziologie si patologie;
  2. Autorizarea unitatilor si a proiectelor ce utilizeaza animale in scopuri stiintifice
  1. Normele de crestere, inmultire, cazare si ingrijire a animalelor de laborator

 

BIBLIOGRAFIE

 

Coman C., Savi G., Cotor G., Soarecele, animal de laborator, Ed. Alt Press Tour, 2008

Breeding Strategies for Maintaining Colonies of Laboratory Mice - A Jackson Laboratory Resource Manual (https://www.medschool.umaryland.edu/media/SOM/Offices-of-the-Dean/OAWA/docs/breeding-strategies-manual.pdf)

Evaluarea proiectului si evaluarea retroactiva -ghid EU (https://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/pdf/guidance/project_evaluation/ro.pdf)

Cadrul de evaluare a severitatii -ghid EU (https://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/pdf/guidance/severity/ro.pdf)

 

 

 

REZULTAT SELECTIE DOSARE 

 REZULTAT

 

 

 

 

 

 

REZULTATE PROBA SCRISA

  REZULTAT

 

 

 

 

 

 

 

REZULTATE PROBA INTERVIU

REZULTAT

 

 

 

 

 

 

 

REZULTATE FINALE

REZULTAT

powered by iceixWEB