27.09.2022 - Anunt concurs doua posturi temporar vacante de asistent de cercetare stiintifica

Generale / 27.09.2022

În vederea respectării clauzelor contractului RO-NO-2019-0544 cu titlul „Supportive therapy for diabetes by increasing the stress endurance and regenerative capacity of β-cells”-acronim BETAUPREG, Institutul de Biologie si Patologie Celulara „Nicolae Simionescu” al Academiei Romane (IBPC „N. Simionescu”) anunță scoaterea la concurs a doua posturi temporar vacante de asistent de cercetare stiintifica, norma intreaga, pe durata determinata de perioada derularii proiectului (2022-2024).

                        Conditii generale :

    a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

    d) are capacitate deplină de exerciţiu;

    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

   f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

   g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

     Cerintele postului:

      - Studii superioare: Biologie, Biochimie, Biotehnologie

     - Cunoasterea limbii engleze, cel putin nivel mediu

- Disponibilitate de lucru cu animale de laborator

         Candidatii vor depune toate actele de inscriere la Biroul Resurse Umane.

            Acte necesare pentru intocmirea dosarului de concurs:

a)      cerere de inscriere adresata Directorului Institutului,

b)      curriculum vitae, semn at de candidat, model Europass,

c)      copia actului de identitate,

d)      copii legalizate de pe diploma bacalaureat, diploma de licenta insotita de foaia matricola si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari,

e)   cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza,

f)       adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatatecorespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate, in original.

Candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.

Concursul se va desfășura conform următorului calendar:

-27.09.2022– publicarea anunțului;

-27.09.2022-29.09.2022, ora 15.30 – depunerea dosarelor;

-30.09.2022 – afișarea selecției dosarelor ora 10.00, depunerea contestațiilor pana la ora 13.00 si afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor pana la ora 16.00;

-04.10.2022susținere proba scrisa ora 10.00;

-05.10.2022 - afișarea rezultatelor probei de scrise ora 10.00, depunerea contestațiilor pana la ora 13.00 si afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor pana la ora 16.00

-06.10.2022 – susținere proba interviu ora 10.00; afișarea rezultatelor probei interviu ora 13.00, depunerea contestațiilor pana la ora 16.00

-07.10.2022 -afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor si afisarea rezultatelor finale.

 

Sunt admiși candidații care au obținut cel puțin nota 8, conform Legii 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.

 

Accesul în instituție si in sala de concurs se va face pe baza cartii de identitate in original.

Relații suplimentare si bibliografia se pot obține zilnic intre orele 11.00-14.00 la telefon 021.319.45.18 sau 021.319.45.24 la Compartimentul Resurse Umane, persoana de contact ref. sp. Liliana Zamfir, la adresa de email ana.vacaru@icbp.ro, sau la sediul Institutului (str. BP Hasdeu, nr.8).

Bibliografie:

1. Molecular Biology of the Cell, 6th edition, Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian Lewis, David Morgan, Martin Raff, Keith Roberts, Peter Walter

- Capitol 3 Proteins p 109-172

- Capitol 6 From DNA to RNA; From RNA to Protein, p 301-362

- Capitol 8, 9  Analyzing Cells, Molecules, and Systems, Vizualizing cells p 439-564

2. Mechanisms, regulation and functions of the unfolded protein response, Hetz et al., 2020, Molecular cell Biology

3. Structural similarities and differences between the human and the mouse pancreas, Dolensek et al., 2015, Islets

 

REZULTATE SELECȚIE DOSARE

Rezultate selecție dosare

 

 

 

 

 

 

 

 

REZULTATE PROBA SCRISA

REZULTAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REZULTAT CONTESTATIE

REZULTAT

 

 

 

 

 

 

 

 

REZULTATE PROBA INTERVIU

REZULTAT

 

 

 

 

 

 

 

 

REZULTATE FINALE

REZULTAT

powered by iceixWEB