Concurs pentru un post temporar vacant de asistent de cercetare stiintifica cu norma intreaga

Generale / 20.10.2022

În vederea respectării clauzelor contractului PCE68/2021 cu titlul „Terapie direcționată bazată pe nanocarrieri biomimetici pentru rezoluția inflamației în ateroscleroză”- acronim NANORES, Institutul de Biologie si Patologie Celulara „Nicolae Simionescu” al Academiei Romane (IBPC „N. Simionescu”) anunță scoaterea la concurs a unui post temporar vacant de asistent de cercetare stiintifica cu norma intreaga, pe perioada determinata (2022-2023).

                 Conditii generale :

               a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a  statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

               b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

               c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

               d) are capacitate deplină de exerciţiu;

               e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

              f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

              g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

                Cerintele postului pentru asistent de cercetare:

- studii superioare bio-medicale, masterand

- cunostinte de baza in tehnici de biochimie, biologie celulara si moleculara

-cunoasterea limbii engleze, nivel mediu

Atributii ale postului de asistent de cercetare:

- lucru cu tehnici de biochimie, biologie celulară și moleculară și folosirea modelelor experimentale in vitro (culturi celulare) și in vivo (modele animale).

- activități in domeniul bolilor cardiovasculare, inflamatiei vasculare și al nanoterapiilor (folosirea nanoparticulelor pentru transportul directionat de medicamente și acizi nucleici).

Acte necesare pentru intocmirea dosarului de concurs:

a)      cerere de inscriere adresata Directorului Institutului,

b)      curriculum vitae, semnat de candidat, model Europass,

c)      copia actului de identitate,

d)      copii legalizate de pe diploma de bacalaureat sau echivalentă, diploma de licenţă ori echivalentă, însoţite de foaia matricolă,

e)      cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza,

f)       adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate, in original.

Candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.

Concursul se va desfășura conform următorului calendar:

-20.10.2022– publicarea anunțului;

-20 – 24.10.2022 ora 15.30 – depunerea dosarelor;

-26.10.2022 – afișarea selecției dosarelor ora 10.00, depunerea contestațiilor pana la ora 13.00 si afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor pana la ora 16.00;

-.27.10.2022 – susținere proba interviu ora 10.00, afișarea rezultatelor probei de interviu, depunerea contestațiilor pana la ora 14.00 si afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor pana la ora 16.00 si afișarea rezultatelor finale.

 

Dosarele de concurs  se primesc pana la data de 24.10.2022 ora 15.30, la compartimentul Resurse Umane.

Concursul se va desfasura in data de 27.10.2022 ora 10.00 la sediul Institutului.

 

Sunt admiși candidații care au obținut cel puțin nota 8, conform Legii 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.

 

Accesul în instituție si in sala de concurs se va face pe baza cârtii de identitate in original.

Relații suplimentare si bibliografia se pot obține zilnic intre orele 11.00-14.00 la telefon 021.319.45.18 sau 021.319.45.24 la Compartimentul Resurse Umane, persoana de contact ref. sp. Liliana Zamfir, sau la sediul Institutului.

 

TEMATICA

 

1) Proteine: structură, funcții, metode de separare și identificare (tipuri de electroforeză, Western Blot, metode de determinare a concentrației proteice).

2) Membrana celulară: structura, dinamica moleculara, funcții (transport, permeabilitate, compartimente celulare, transport vezicular), metode de investigare.

 

BIBLIOGRAFIE                      

Alberts B., Johnson A., Lewis J., Raff M., Roberts K., Walter P., “Molecular Biology of the Cell”, 6th edition, Garland Science; 2015. Cartea poate fi accesata gratuit de pe internet. https://www.academia.edu/39964104/THE_CELL_Molecular_Biology_of_Sixth_Edition

 

Proteins - Capitolul 3

Analyzing proteins- Capitolul 8

Membrane Structure (The Lipid Bilayer, Membrane proteins) – Capitolul 10

 

REZULTATE SELECȚIE DOSARE

Rezultate selecție dosare

 

 

 

 

 

 

REZULTATE CONCURS

Rezultate selecție dosare

 

 

powered by iceixWEB