Concurs ocupare post Cercetator DOCTORAND, cu norma intreaga, pe perioada determinata

Generale / 17.11.2022

În vederea respectării clauzelor contractuale ale contractului nr.124/2022 in proiectul PN-III-P4-PCE-2021-1755 intitulat O nouă proteină himerică anti-aterosclerotică care împiedică infiltrarea celulelor inflamatorii în peretele vascular”, Acronim TrapFas, Institutul de Biologie si Patologie Celulara „Nicolae Simionescu” al Academiei Romane (IBPC „N. Simionescu”) anunță scoaterea la concurs a următorului post:

  • Cercetator DOCTORAND, cu norma intreaga, pe perioada determinata
    (decembrie 2022- decembrie 2024)

 

Conditii generale de participare:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Cerintele pozitiei din contract:

- participa la data inscrierii la concurs intr-un program doctoral in domeniul Biologie

- cunostinte avansate in tehnici de biochimie si biologie celulara

- cunoașterea limbii engleze, nivel avansat

 

Acte necesare pentru intocmirea dosarului de concurs:

a) cerere de inscriere adresata Directorului Institutului,

b) curriculum vitae, semnat de candidat, model Europass,

c) copia actului de identitate,

d) copii legalizate de pe diploma de bacalaureat sau echivalentă, diploma de licenţă ori echivalentă, însoţite de foaia matricolă,

f) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza,

g) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate, in original.

 

Candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel tarziu pana la data desfasurarii concursului.

 

Concursul se va desfasura conform urmatorului calendar:

-17.11.2022 – publicarea anuntului;

-17.11.2022-21.11.2022 ora 15.00 – depunerea dosarelor;

- 22.11.2022 – afisarea selectiei dosarelor ora 10.00, depunerea contestatiilor pana la ora 13.00 si afisarea rezultatelor solutionarii contestatiilor pana la ora 16.00;

- 23.11.2022 – sustinere proba interviu ora 10.00, afisarea rezultatelor probei de interviu, depunerea contestatiilor pana la ora 14.00 si afisarea rezultatelor solutionarii contestatiilor pana la ora 16.00 si afisarea rezultatelor finale.

 

Dosarele de concurs  se primesc pana la data de 21.11.2022 ora 14.30.

 

Sunt admisi candidații care au obținut cel puțin nota 8, conform Legii 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.

 

Accesul in institutie si in sala de concurs se va face pe baza cartii de identitate in original.

 

Relatii suplimentare si bibliografia se pot obtine zilnic intre orele 11.00-14.00 la telefon 021.319.45.18 sau 021.319.45.24 la Compartimentul Resurse Umane, persoana de contact ref.sp.Liliana Zamfir , sau la sediul Institutului.

 

TEMATICA

 

-          Proteine: structură, funcții.

-          Membrana celulara – structura si transport transmembranar.

 

BIBLIOGRAFIE

 

 REZULTATUL SELCTIEI DE DOSARE

         Rezultate selecție dosare

 

 

 

 

 

 

REZULTAT FINAL

 

        

powered by iceixWEB