21.02.2023 - Concurs post vacant de execuție de asistent I, cu atribuții de supraveghere și securitate a institutului

Generale / 30.01.2023

I.B.P.C. N.SIMIONESCU, în conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, anunță organizarea în data de 21.02.2023 la sediul din str. B.P.Hașdeu nr.8, sector 5, București, ora 10.00,  a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a unui post vacant de execuție de asistent I – studii medii (cu atribuții de supraveghere și securitate a institutului).

 

CONDIȚII GENERALE DE PARTICIPARE LA CONCURSUL DE RECRUTARE:

 

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene; 

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; 

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii; 

 

DOSARUL DE CONCURS TREBUIE SĂ CONŢINĂ URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 

 

  1. formular de înscriere la concurs; 
  2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate; 
  3. copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz; 
  4. copiile documentelor care atestă nivelul studiilor;
  5. certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar; 
  6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului; 
  7. curriculum vitae, model comun european. 

 

Cerintele postului:

 

          - Condiții specifice de participare: studii liceale, respectiv studii medii liceale, cunoștinte

             limba engleză, nivel mediu,cunoștințe operare PC;         

          - Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: fără vechime

 

Bibliografia: poate cuprinde acte normative, lucrări, articole de specialitate sau surse de informare și documentare expres indicate, cu relevanță pentru funcția vacantă pentru care se organizează concursul.

  1.  Legea nr.319/2006 privind protecția și securitatea muncii;
  2. H.G. nr.1092/16 august 2006 privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici în muncă;
  3. H.G. nr.1218/06 septembrie 2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici.

 

 

 

Datele de desfășurare a probelor de concurs:

31.01.2023 - 13.02.2023 - depunerea dosarelor de înscriere la concurs

14.02.2023-15.02.2023 - selecție dosare

16.02.2023 - afișare rezultate selecție dosare

17.02.2023 - depunere contestații selecție dosare

20.02.2023  - soluționare contestații și comunicarea rezultatelor la contestații      

21.02.2023 -  susținere probă scrisă, ora 10.00, la sediul Institutului

22.02.2023 - afișarea rezultatelor la proba scrisă

23.02.2023 - depunere contestații probă scrisă

24.02.2023 - soluționare și afișare rezultat contestații probă scrisă

27.02.2023 - susținere probă de interviu, ora 10.00 la sediul Institutului

28.02.2023 - afișare rezultate probă de interviu

01.03.2023 - depunere contestații probă interviu

02.03.2023 - soluționare și afișare rezultat contestații probă de interviu

03.03.2023 - afișare rezultate finale.

 

            Relații suplimentare se pot obține zilnic intre orele 11-14 la telefon 021.319.45.18,  la sediul Institutului sau pe site-ul www.icbp.ro.

 

 

REZULTAT SELECTIE DOSARE   

 

 

 

 

 

REZULTATE PROBA SCRISA   

 

 

 

 

REZULTATELE PROBEI DE INTERVIU   

 

 

 

 

 

 

 

REZULTATE FINALE  

 

 

powered by iceixWEB