12.04.2024 - CONCURS - Cercetător științific, postdoctoral, cu timp partial de lucru, pe perioadă determinată (aprilie 2024 - iunie 2026) – 2 posturi

Generale / 05.04.2024


 

 

 

În vederea respectării clauzelor contractuale ale proiectului PNRR cu numarul de contract 760061/23.05.2023, cod 148/15.11.2022cu titlul „Development of a novel immunomodulatory therapy against cardiac inflammation in myocardial infarction, myocarditis and sepsis”, Institutul de Biologie si Patologie Celulara „Nicolae Simionescu” al Academiei Romane (IBPC „N. Simionescu”) anunță scoaterea la concurs a următoarelor posturi:

 

  • Cercetator științific, postdoctoral, cu timp partial de lucru, pe perioadă determinată (aprilie 2024 - iunie 2026) – 2 posturi

 

Condiții generale de participare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spaţiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Cerințele poziției din contract:

- Titlul de doctor in domeniul BIOLOGIE, MEDICINA

- Cercetator științific, postdoctoral,cu o experienta in cercetare de cel mult 8 ani echivalent norma intreaga de la obtinerea titlului de doctor in domeniul BIOLOGIE, MEDICINA

- Studii superioare: Biologie, Medicina, Biotehnologie, Biochimie

- Cunoasterea limbii engleze, cel putin nivel mediu

- Disponibilitate de lucru cu animale de laborator

- Nota de promovare - cel putin 8

Candidatii vor depune toate actele de inscriere la Biroul Resurse Umane.

 


 

 

Acte necesare pentru întocmirea dosarului de concurs:

a) cerere de înscriere adresata Directorului Institutului,

b) curriculum vitae, semnat de candidat, model Europass,

c) copia actului de identitate,

d) copii legalizate de pe diploma de bacalaureat sau echivalentă, diploma de licență ori echivalentă, însoțite de foaia matricolă,

e) adeverinta care sa ateste vechimea in munca

f) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere ca nu are antecedente penale care sa-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează,

g) adeverință medicala care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate, în original.

 

Concursul se va desfășura conform următorului calendar:

-05.04.2024 - publicarea anunțului;

-08.04.2024 -10.04.2024 – depunerea dosarelor;

-11.04.2024 - selectia dosarelor, afișarea selecției dosarelor ora 10.00, depunerea contestațiilor pana la ora 13.00 si afișarea rezultatului contestatiilor pana la ora 16.00;

-12.04.2024 - susținere proba interviu ora 14.00, afișarea rezultatelor probei de interviu pana la ora 17.00

-15.04.2024 – depunerea contestatiilor probei de interviu pana la ora 10.00 si afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor pana la ora 13.00 si afișarea rezultatelor finale.

 

Dosarele de concurs  se primesc pana la data de 10.04.2024, ora 15.00.

Sunt admiși candidații care au obținut cel puțin nota 8, conform Legii 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.

 

Accesul în instituție si in sala de concurs se va face pe baza cărţii de identitate in original.

 

Relații suplimentare si bibliografia se pot obține zilnic intre orele 11.00-14.00 la telefon 021.319.45.18 sau 021.319.45.24 la Compartimentul Resurse Umane, persoana de contact ref. sp. Liliana Zamfir, sau la sediul Institutului.

  

 

TEMATICA

 

-          Sistemul imunitar innascut – principii generale

-          Tehnici de analiză a exprimării genice (PCR şi RT-PCR)

-          Infarctul miocardic – aspecte generale

  

 

BIBLIOGRAFIE

 

Alberts B., Johnson A., Lewis J., Raff M., Roberts K., Walter P., “Molecular Biology of the Cell”, 5th edition, Garland Science (Chapter 8 Manipulating Proteins, DNA and RNA: Analyzing and Manipulating DNA, Quantitative RT-PCR; Chapter 25 The Adaptive lmmune System)

Marinković G, Grauen Larsen H, Yndigegn T, Szabo IA, Mares RG, de Camp L, Weiland M, Tomas L, Goncalves I, Nilsson J, Jovinge S, Schiopu A. Inhibition of pro-inflammatory myeloid cell responses by short-term S100A9 blockade improves cardiac function after myocardial infarction. Eur Heart J. 2019 Aug 21;40(32):2713-2723. doi: 10.1093/eurheartj/ehz461.

Wang J, Bo H, Meng X, Wu Y, Bao Y, Li Y. A simple and fast experimental model of myocardial infarction in the mouse. Tex Heart Inst J. 2006;33(3):290-3.

 

 

 


 

 

 

Rezultat selecție dosar  

 

 

 

 

 

Rezultat probă interviu și final  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powered by iceixWEB