14.05.2024 - CONCURS- 1 (unu) post vacant de Referent de specialitate IA - Financiar-Contabilitate

Generale / 19.04.2024
 

 

 

I.B.P.C. N.SIMIONESCU, în conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, anunță organizarea în data de 14.05.2024 la sediul din str. B.P.Hașdeu nr.8, sector 5, București, ora 11.00,  a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a unui post vacant de Referent de specialitate IA - Financiar-Contabilitate.

 

CONDIȚII GENERALE DE PARTICIPARE LA CONCURS:

 

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene; 

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; 

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii; 

 

 


 

 

 DOSARUL DE CONCURS TREBUIE SĂ CONŢINĂ URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 

  1. formular de înscriere la concurs; 
  2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate; 
  3. copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz; 
  4. copiile documentelor care atestă nivelul studiilor si adeverinta de vechime;
  5. certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar; 
  6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului; 
  7. candidatul va prezenta originalele documentelor pentru conformitate;
  8. curriculum vitae, model comun european

 

Cerintele postului:

- studii: superioare de lunga durata,  licențiat în științe economice;

- Vechime în specialitatea studiilor superioare in stiinte economice minim  5 ani si vechime

intr-o functie  similara de minim 2 ani.

Atributii specifice:

-Verifica inregistrarile contabile in programul informatic;

-Verifica lunar fisele sintetice a conturilor pentru efectuarea eventualelor reglari/corectii;

-Inregistreaza zilnic extrasele de cont si registrul de casa;

-Asigura efectuarea corecta si in conformitate cu dispozitiile legale a operatiunilor de incasari si plati;

-Urmareste lichidarea debitorilor, creditorilor si altor creante ale unitatii;

-Asigura plata la termen a sumelor care constituie obligatia Institutului fata de bugetul de stat si furnizori;

-Asigura decontarea retinerilor pentru diverse popriri;

-Intocmeste ordinele de plata pentru salarii conform centralizatorului de salarii;

- Intocmeste ordinele de plata pentru furnizori in ordinea scadentei;

-Asigura intocmirea documentelor(OP) pentru plata drepturilor salariale si a altor drepturi de personal cuvenite personalului din institutie;

-Intocmeste documentele de plata pentru obligatiile institutiei catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, Fondul National unic de asigurari sociale de sanatate, fondul de somaj si alte datorii ce privesc drepturile salariale;

-Asigura inregistrarea contractelor de cercetare in derulare;

-Verifica intocmirea si transmiterea lunara a situatiilor:AR, Trezorerie, Administratia Financiara;

-Asigura intocmirea la timp si in conformitate cu dispozitiile legale a balantelor de verificare si a situatiilor financiare anuale si trimestriale;

-Verifica inregistrarea garantiilor gestionarilor;

-Verifica inregistrarea garantiilor de participare/buna executie;

-Asigura sprijinul necesar in cadrul inregistrarilor efectuate in cadrul proiectelor gestionate de institut;

-Asigura intocmirea registrului jurnal;

-Participa la inventarierile efectuate in institutie;

-Intocmeste confirmarile de sold la inchiderea exercitiului, pentru clientii interni si externi;

-Colaboreaza la tinerea corecta si la zi a evidentei financiare si contabile;

-Exercita controlul financiar preventiv;

-Intocmeste propunerile de repartizare pe trimestre a bugetului de venituri si cheltuieli;

-Introduce bugetul de venituri si cheltuieli in aplicatia Forexebug;

-Introduce angajamentele in aplicatia Forexebug;

-Imbogatirea in permanenta a pregatirii profesionale prin consultarea colectiei de legi;

-Are obligatia de a duce la indeplinire orice sarcina trasata de seful ierarhic superior cu respectarea prevederilor legale;

-Indeplineste orice sarcina de serviciu care are legatura cu functia pe care o are.

 


 

 

Bibliografia:

-Legea nr.500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

-Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare;

-Legea nr.82/1991 a contabilitatii, cu modificarile si completarile ulterioare;

-Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea , evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificarile si completarile ulterioare;

-Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.2634/2015 privind documentele financiar contabile, cu modificarile si completarile ulterioare;

-Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare;

-Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor,datoriilor si capitalurilor proprii.

- Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.923/2014 cu modificarile si completarile ulterioare, privind Controlul Financiar Preventiv;

-O.U.G. nr.119/1999 republicata, privind Controlul Financiar Preventiv

 

 


 

 

 

Datele de desfășurare a probelor de concurs:

19.04.2024 - 08.05.2024 - depunerea dosarelor de înscriere la concurs pana la ora 16.00

09.05.2024 - selecție dosare si afisarea rezultatelor, pana la ora 15.00

10.05.2024 - depunere contestații selecție dosare , pana la ora 12.00

13.05.2024 - comunicarea rezultatelor la contestații, pana la ora 14.00

14.05.2024  - susținere probă scrisă, ora 11.00, la sediul Institutului

15.05.2024 -  afișarea rezultatelor la proba scrisă ora 11.00 si depunerea contestatiilor pana la ora 14.00 si afisarea rezultatelor contestatiilor la proba scrisa pana la ora 16.00

16.05.2024 - susținere probă de interviu, ora 10.00 la sediul Institutului

17.05.2024 - afișare rezultate probă de interviu ora 10.00, depunere contestatiilor pana la ora 13.00 si afisarea rezultatelor contestatiilor la proba de interviu si a rezultatelor finale pana la ora 16.00.

20.05.2023 – afisare rezultate finale

Relații suplimentare se pot obtine zilnic intre orele 11-14 la telefon 021.319.45.18,  la sediul Institutului  sau pe site-ul www.icbp.ro .


 

 

 

 

 

REZULTAT SELECȚIE DOSARE                

 

 

 

 

 

 REZULTAT PROBĂ SCRISĂ             

 

 

 

 

REZULTAT FINAL             

 

 

 

 

 
 

powered by iceixWEB