Education & Training
DOCUMENTE DOCTORAT

 

 Institutul de Biologie şi Patologie Celulară “Nicolae Simionescu” al Academiei Române

 

 PROCEDURA DE SUSŢINERE A DOCTORATULUI:

 

I. INFORMAȚII DESPRE STANDARDELE DE ELABORARE A TEZEI DE DOCTORAT ÎN IBPC NS

 

  • Scopul principal al studiilor doctorale este de a forma tinerii cercetători pentru o activitate independentă de gândire si coordonare a activităților de cercetare în colaborare cu membrii ai comunității științifice, care să asigure progresul societății și creșterea  bunăstării individuale.

 

  • Programul individual al doctorandului și coordonarea din partea conducătorului de doctorat împreună cu conținutul programelor de pregătire bazat pe studii universitare avansate vor avea ca obiective principale creșterea numărului de cercetători cu rezultate inovatoare și cu potențial aplicativ și vizibilitate internațională. Integrarea tinerilor în programele de cercetare cu finanțare internațională și creșterea potențialului acestora de a coordona propriile echipe și a pune în practică propriile idei și inițiative.

 

  • Teza de doctorat elaborată în cadrul Scolii Doctorale din IBPC N. Simionescu trebuie să conțină contribuții originale ale doctorandului care să contribuie la progresul și îmbogățirea cunoștințelor din domeniul abordat și care să demonstreze capacitatea doctorandului de a dezvolta metodologii, concepte sau direcții noi de cercetare la nivel național și internațional.

 

  • Titlul, tema de cercetare și conținutul final al tezei se stabilesc de comun acord cu conducătorul școlii doctorale a IBPC-NS. Pe parcursul anilor de pregătire doctorandul va asimila cunoștințele științifice, metodologia de lucru pusă la dispoziție de conducătorul de doctorat și va elabora ipoteze științifice noi pe care le va verifica și documenta științific. Doctorandul își asumă corectitudinea datelor, informațiilor și a opiniilor din cadrul tezei.

 

  • Structura tezei este similară cu cea a unui articol științific și va cuprinde următoarele secțiuni: 1. Introducere referitoare la stadiul cunoașterii în domeniul tematicii tezei, 2. Materiale și metode, 3. Rezultate, 4. Discuții, 5. Concluzii și recomandări, 6. Bibliografie, 7. Anexe, 8. Lista de publicații elaborate de doctorand din tema tezei.

 

Teza de doctorat se elaborează in conformitate și prin respectarea cerințelor de calitate și etică menționate în Codul Studiilor Universitare din 29 iunie 2011, actualizat. Teza va respecta standardele de calitate și de etică profesională din regulamentul și procedurile IBPC-NS, precum și din art. 168 al Legii 1/2011, și trebuie să îndeplinească standardele impuse tezelor de doctorat de către CNATDCU, aflate în vigoare la data înscrierii la doctorat. 

 

 

II. ETAPE PRESUSŢINERE:

 

1. Se completează Cererea privind demararea procedurilor. Cererea în două exemplare în original, semnată de doctorand și de conducătorul tezei, trebuie înregistrată în IBPC-NS după care se înregistrează și la Registratura Academiei Române (AR) și se depune la biroul doctorate (parter), la doamna Luisa Preda.

 

2. După depunerea cererii la AR, trebuie completat formularul Date verificare antiplagiat. Formularul în format electronic se trimite împreună cu teza (în format electronic) la d-nul Firicel Mone la adresa mone@acad.ro cu mențiunea În atenţia domnului Firicel Mone. Codurile pentru domenii și specializări, se vor completa din documentele Domenii doctorat și Specializări doctorat.

 

3. După emiterea raportului de similitudini (care conform Anexei 1, Capitolul II, art.4 (b) din Anexa la OMENCȘ Nr.3482/24.03.2016, nu poate dura mai mult de 30 de zile de la data depunerii tezei), acesta va fi trimis doctorandului pe e-mail de dl. Mone.

Acest raport este validat de către conducătorul de doctorat al tezei prin completarea formularului de Rezoluţie a conducătorului care se printează în 3 exemplare, se semnează de către conducător, se înregistrează în IBPC-NS și se depune la secretariatul științific al IBPC-NS.

Rapoartele de similitudini în format electronic se vor trimite și secretarului științific al IBPC-NS la adresa anca.sima@icbp.ro. La completarea formularului de Rezoluție a conducătorului se va respecta hotărârea Consiliului Științific al IBPC-NS din 16.03.2018 prin care au fost stabilite pragurile de suspiciune pentru coeficienții de similitudine astfel:

               · Coeficientul de similitudine 1 trebuie să fie sub 30%

               · Coeficientul de similitudine 2 trebuie să fie sub 5%

 

4. După validarea raportului de similitudini se va completa Cererea pentru propunerea Comisiei de îndrumare și control, de către conducătorul de doctorat.

Comisia trebuie să fie constituită din trei membri care pot face parte din echipa de cercetare a conducătorului de doctorat, din alte persoane afiliate școlii doctorale sau din cadre didactice și de cercetare neafiliate acesteia, dar altele decât cele care se vor propune ca referenți oficiali pentru susținerea publică a tezei. Propunerea pentru Comisia de îndrumare și control se înregistrează în IBPC-NS se depune la secretariatul științific al IBPC-NS care o propune spre aprobare Consiliului Știintific al IBPC-NS.

 

5. După aprobarea componenței Comisiei de îndrumare și control, studentul doctorand completează, înregistrează în IBPC-NS și depune la secretariatul științific al IBPC-NS o Cerere de presusținere a tezei de doctorat.

 

6. După presusținerea tezei de doctorat (care poate fi și publică) și completarea Procesului verbal al presusținerii (2 exemplare în original, înregistrate și depuse la secretariatul științific al IBPC-NS) se pot demara procedurile de susținere publică.

 

 

III. ETAPE SUSŢINERE:

 

1. Teza de doctorat se depune la secretariatul științific al IBPC-NS în format tipărit - 2 exemplare - și în format electronic (pdf), împreună cu:

- rezumatul tezei în limba română și engleză (câte un exemplar tipărit și în format electronic - pdf);

- CV-ul doctorandului semnat și datat, de preferat în format european (CV EuroPass);

- referatul de apreciere al conducătorului de doctorat.

 

2. Conducătorul de doctorat completează o Cerere cu propunerea componenței comisiei de doctorat pentru susţinerea publică a tezei. Cererea se înregistrează în IBPC-NS și la Academia Română și se depune în două exemplare în original, împreună cu un exemplar original al Rezoluției conducătorului la biroul doctorate AR (parter), la d-na Luisa Preda.

Conform prevederilor art. 76 din H.G. nr. 681 din 29 iunie 2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, Comisia de doctorat va fi formată din 5 membri: Președintele comisiei, conducătorul de doctorat și 3 referenți oficiali din țară sau din străinătate, specialiști în domeniul în care a fost elaborată teza, dintre care cel puțin 2 de la instituții care nu fac parte din SCOSAAR.

Referenții oficiali trebuie să fie diferiți față de membrii Comisiei de îndrumare și control. Membrii Comisiei de doctorat au titlul de doctor și cel puțin funcția didactică de conferențiar universitar sau de cercetător științific gradul II ori au calitatea de conducător de doctorat, în țară sau în străinătate.

 

3. După aprobarea comisiei, pe baza deciziei emise de către SCOSAAR, secretarul științific al IBPC-NS emite și trimite adrese referenților oficiali în baza cărora aceștia vor elabora și trimite la secretariatul științific al IBPC-NS, referatele de evaluare a tezei, precum și CV-urile semnate și datate, în termen de 20 de zile de la primirea adresei.

 

4. După primirea referatelor de evaluare a tezei din partea comisiei și numai dacă toate referatele sunt favorabile, studentul doctorand completează, înregistrează în IBPC-NS și depune Cererea pentru fixarea datei de susținere în 2 exemplare originale la secretariatul științific al IBPC-NS. Cererea trebuie depusă cu minimum 20 de zile calendaristice înainte de data propusă pentru susținere.

Data pentru susținerea în ședință publică trebuie fixată cu minimum 30 de zile calendaristice după data la care a avut loc presusținerea. Dacă unul sau mai multe referate nu sunt favorabile, teza se restituie doctorandului, urmând ca în termen de 30 zile, aceasta să revizuiască teza în conformitate cu observaţiile din referatele de evaluare.

 

5. Secretarul științific al IBPC-NS întocmește și afișează pe site-ul IBPC-NS, anunțul pentru susținerea publică a tezei, cu minumum 20 de zile calendaristice înainte de data propusă pentru susținere. Anunțul este însoțit de CV-ul doctorandului, CV-urile celor 5 membri ai Comisiei de doctorat, precum și de rezumatul tezei în limba română și engleză.

 

6. La susținerea publică a tezei, studentul-doctorand are la dispoziție maximum 25-30 de minute pentru a prezenta rezultatele obținute în timpul stagiului doctoral. În decursul susținerii publice trebuie să aibă loc și o sesiune de întrebări și răspunsuri care se consemnează într-un proces verbal.

 

7. Pe baza susținerii publice a tezei de doctorat, precum și a rapoartelor referenților oficiali, Comisia de doctorat evaluează și deliberează asupra calificativului pe care urmează să îl atribuie tezei de doctorat. Evaluarea tezei și atribuirea calificativelor se va face conform criteriilor în vigoare aprobate de Comisia de Biologie și Biochimie din cadrul Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU).

 

8. Dacă studentul doctorand a îndeplinit toate cerințele prevăzute în programul de cercetare științifică și aprecierile asupra tezei de doctorat permit atribuirea unuia dintre calificativele Foarte bine, Bine sau Satisfăcător, Comisia de doctorat propune acordarea titlului de doctor. Propunerea se înaintează CNATDCU spre validare. CNATDCU după evaluarea dosarului, propune ministrului educației naționale acordarea sau neacordarea titlului de doctor.

 

9. În cazul atribuirii calificativului Nesatisfăcător, Comisia de doctorat precizează elementele de conținut care urmează să fie revizuite în teza de doctorat și solicită o nouă susținere publică a tezei. Cea de-a doua susținere publică se va face cu aceeași Comisie de doctorat ca și la prima susținere. Dacă și la a doua susținere publică se acordă calificativului Nesatisfăcător, titlul de doctor nu se acordă, iar studentul-doctorand este exmatriculat.

 

 

IV. LISTA ACTELOR AFLATE IN DOSARUL ELECTRONIC:

 

a) Copie scanată a actului de identitate;

b) Copie scanată a actului de naștere;

c) Copie scanată a certificatului de căsătorie;

d) CV-ul doctorandului, semnat și datat;

e) Decizia de admitere la programul de studii universitare de doctorat;

f) Contractul de studii universitare și actele adiționale (Planul de studii doctorale);

g) Cererea doctorandului privind demararea procedurilor de evaluare de către comisia de îndrumare, semnată de doctorand, înregistrată la școala doctorală și avizată de conducătorul de doctorat;

h) Copie scanată după declarația semnată de doctorand și de conducătorul de doctorat privind asumarea răspunderii cu privire la asigurarea originalității conținutului tezei de doctorat, precum și a respectării standardelor de etică profesională, conform art. 143 alin. (4) și art. 170 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 65 alin. (5) - (7) din codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin HG nr. 681/2011;

i) Un raport de similitudini care va include rezoluția conducătorului de doctorat; prima pagină a raportului cuprinde mențiunea olografă „lucrarea nu conține elemente de plagiat”, numele conducătorului în clar și semnătura acestuia;

j) Referat preliminar susținerii publice a tezei, întocmit de școala doctorală și documente care atestă parcursul programului de studii (planul de studii, procese verbale examene și referate);

k) Propunerea comisiei de susținere publică, formulată și semnată de conducătorul de doctorat și aprobată de Consiliul Științific al SCOSAAR;

l) CV-urile celor 5 membri ai comisiei de susținere publică;

m) Decizia de numire a comisiei de susținere publică eliberată de SCOSAAR;

n) Cererea pentru fixarea datei de susținere publică a tezei de doctorat (înregistrată la Institutul coordonator cu minim 20 de zile calendaristice înainte de data propusă pentru susținere) formulată de doctorand și avizată de conducătorul de doctorat, de președinteșe comisiei de susținere și de directorul departamentului;

o) Anunțul pentru susținerea publică (întocmit cu 20 de zile calendaristice înainte de data propusă pentru susținere);

p) Adeverință privind depunerea unui exemplar tipărit al tezei la biblioteca Institutului coordonator;

q) Rapoartele celor 3 referenți oficiali, membri ai comisiei de doctorat, semnate de aceștia (copii scanate sau documente semnate electronic);

r) Referatul de acceptare din partea conducătorului de doctorat;

s) Avizul comisiei de îndrumare în vederea depunerii tezei;

t) PV al susținerii publice și anexa cu întrebări și răspunsuri, inclusiv propunerea de acordare a titlului de doctor, semnat de toți membrii comisiei (copie scanată sau document semnat electronic);

u) Rezumatul tezei de doctorat;

v) Teza de doctorat și anexele;

w) Lista publicațiilor rezultate în urma cercetării științifice din programul de studii doctorale și copii ale publicațiilor;

x) Declarația doctorandului privind opțiunile acestuia referitor la publicarea tezei de doctorat;

y) Copii acte de studii (diplomă bacalaureat, diplomă licență, foaie matricolă).

 

Dosarul electronic este însoțit de unul printat care conține:

- Adresa de înaintare

- Etichetă dosar

- Chitanță de achitare a taxei de susținere a tezei (exceptie doctoranzii din IBPC-NS) - 600lei

- OPIS cu documentele incluse in dosar

- Toate documentele (a)-(y) cu excepția punctului (v) care va fi înlocuit de un exemplar tipărit al tezei

 

V. LISTA DOCUMENTELOR DIN DOSARUL ÎNTOCMIT ÎN VEDEREA ELIBERĂRII DIPLOMEI DE DOCTOR ÎN BIOLOGIE

 

1. Fişa personală a doctorandului;

2. Proces verbal al Comisiei de susţinere publică a tezei cu rezultatul votării propunerii de acordare a titlului ştiinţific de doctor;

3. Referatul final de verificare a lucrărilor din care rezultă îndeplinirea cerinţelor legale de susţinere publică a tezei de doctorat;

4. Copie legalizată după certificatul de naştere;

5. Copie legalizată dupa certificatul de căsătorie;

6. Copie după Hotărârea Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare pentru conferirea titlului de doctor (poziţia ... din anexa .... privind Academia Română);

7. Adresa oficială din partea IBPC-NS din care rezultă că doctorul în ştiinţe pentru care se solicită eliberarea diplomei nu are faţă de institut datorii materiale rezultate din desfășurarea activităţii de cercetare şi învăţământ pentru obţinerea titlului ştiinţific de doctor în ştiinţe;

8. Copie după chitanţa de plată la casieria aparatului central al Academiei Române (Nr. .......) a sumei de 100lei, reprezentând taxa pentru eliberarea diplomei de doctor.

9. Notă privind limba oficială de pregătire a doctoratului şi titlul tezei de doctorat în limba romană şi engleză.

 

 

VI. CERERI

 

1. Model Cerere de prelungire stagiu

2. Model Cerere perioada de graţie

3. Model Cerere retragere

4. Model Cerere schimbare titlu teză

5. Act adițional schimbare titlu teză 

6. Act adițional întrerupere 

7. Act adițional grație 

8. Act adițional prelungiri 

9. Act adițional amânare 

 

VII: FORMULARE EXAMENE / REFERATE

 

  1. Cerere examen Biopatologia şi biochimia sângelui şi sistemului cardiovascular

  2. Proces verbal Biopatologia şi biochimia sângelui şi sistemului cardiovascular

  3. Cerere examen Intersecţia Ştiinţelor

  4. Proces verbal Intersecţia Ştiinţelor

  5. Cerere examen Genomica structurala si functionala

  6. Proces verbal Genomica structurala si functionala

  7. Cerere examen Etica si integritate academica

  8. Proces verbal Etica si integritate academica

  9. Cerere examen Metode

10. Proces verbal Metode

11. Cerere Proiect cercetare

12. Proces verbal Proiect cercetare

13. Cerere Raport cercetare

14. Proces verbal Raport cercetare

15. Catalog examen

 

Pentru mai multe informaţii vă puteţi adresa Secretarului ştiinţific al IBPC-NS - PhD. Felicia Antohe (centrala: 021 319 4518 sau email: felicia.antohe@icbp.ro ).

 

powered by iceixWEB